مجلات و کتب

شایق الله دلدار اندرابی

16-03-2017
بهار آمد بهار آمد
بهار آمد بهار آمد
بهار آمد بهار آمد بهاری مشـــــــــــــک بار آمد
نگار آمد نگار آمد نگـــــــــــــــاری برد بار آمد
صبوح آمد صبوح آمد صـــــــــبوح راه روح آمد
خرامان ساقی مهروف بی ایثـــــــــــار وقار آمد
صفا آمد صفا آمد که سنـــــگوری که  روشن شد
شفا آمد شفا آمد شفای هر نــــــــــــــــــــیزار آمد
حبیب آمد حبیب آمد به دلـــــــــــــــداری مشتاقان
طبیب آمد طبیب آمد طـــــــــــــــبیب هوشیار آمد
سماع آمد سماع آمد سماعی بی صــــــــــــدا آمد
وصال آمد وصال آمد وصـــــــــــــــال پایدار آمد
ربی آمد ربی آمد ربی بســـــــــــــــــــته دی آمد
شقایق ها ریحان ها ملال خــــــــــــوشه زار آمد
کسی آمد کسی آمد که نا کــــــــــــسو کسی گردد
نهی آمد نهی آمد کــــــــــــــه دفعی هر غبار آمد
دلی آمد دلی آمد که دلــــــــــــــــــــها را بخـنداند
مهی آمد مهی آمد که دفــــــــــــعی هر خمار آمد
کفی آمد کفی آمد که دریـــــــــــــا دور آز او یابد
شهی آمد شهی آمد که جــــــــــــــان هر دیار آمد
کجا آمد کجا آمد که از اینجا خود نرفته اســت او
ولیکن چـــــــــــــشم گه آگاه به  گپــی اعتبار آمد
بــــبندم  چشم  گویان شد گشـــــــایم گویم او  آمد
و او در خــواب بــــــــــیداری قریـن یارغار آمد
کنون آتــش خاموش گردد کنون خاموش بنقد آمد
رها کن (شایق) حرف  بهار که بهار بیشمار آمد
باعرض حرمت
شایق الله دلدار اندرابی
 

نظرات شما

نوشتن دیدگاه