• الهی مالک الملکی ، قدیمی

  26 January 2017

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • الهی مالک الملکی، قدیمی

  18 May 2015

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • شهدای بدخشان

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • سال نو

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • ایدل بیا دیوانه شو

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • امشب

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • فضل فاکری

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • خانه ی ما

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • آستان تیور

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • کربلا

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • میسرایم

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • ماه نو

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • دست یغما

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • معمای شیطان

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • در هجران مادر

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • خونست

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • بیچاره بودن

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • دوستان چشم (فضل) روشن شد

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • گل انگور

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • گل انگور

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • او مادر من بود

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • شبی با استاد فضل

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • طلیعهء جام

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • تندیس شعر

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • درین باغ

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • بیا که

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • هفت سین

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • میشود یا نی

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • به مناسبت تظاهرات مردم غور

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • چه بودی

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • میلاد النبی

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • کرزیا

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • سفری باید

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • فضل

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • بر تربت مادر

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • یا رب شدم دلتنگ او

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • وطن که یکیست

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • که تا

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • تاکی

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • شنیدم که کرزی به کابینه گفت

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • شکرانه

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • عزیزان مادر غمخوار من رفت

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • فگار

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • کاش میشد

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • ز فضل خود به "فضل" ما شفا ده

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • وطنم

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • حکایت

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • غزال چهل ابدال

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • حکایت

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده

 • هفت سین

  6 December 2014

  الحاج عبدالشکور دهزاد

  شاعر و نویسنده