شعر، ادبیات

 • تنهایی

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • عسل

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • شباهت

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • تندیس

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • برادر!!

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چشمهات

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • حرکت

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • عیدی

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • بوسه

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • دقیقۀ 90

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چراغ ِ شهید

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • عاشق ِ شقّ

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • یک زمستان با استاد فضل

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • آدم ربا

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چراغ قرمز

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • آهوی باین

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • زنجیر

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • اَبَر ستاره

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • لیلا

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چشمِ تو

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چند دوبیتی دیگر

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چند دوبیتی دیگر از ولایت غور

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • خانۀ من

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • هُشپَرَک

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • ..چند دوبیتی

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • ستارۀ زمینی

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • خارج از چوكات

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • عشق مثلث

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • توکاکه ای

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • قلبی که می شکست

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • چـنــد ربــــاعـــــي

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • مزاحم

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • یک نفر!

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • انجماد

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • صراحت

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • ما دوتا

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • حرفی بلند تر از گوش

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • عشق گمشده

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • قامتِ بایان

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد

 • ده دوبیتی ازغور

  12 December 2014

  نبی ساقی

  نویسنده، شاعر، استاد