• رویای شیطانی

  31 December 2016

  دکتور محمد انور غوری

  وظیفه: استاد پوهنتون

 • از پی دیگران

  20 November 2016

  دکتور محمد انور غوری

  وظیفه: استاد پوهنتون

 • ارمان

  12 February 2016

  دکتور محمد انور غوری

  وظیفه: استاد پوهنتون