مجلات و کتب

پر بیننده ترین مقالات

Jame Ghor

03Feb2017 04:21PM
0
خــــدایا
خــــدایا داد از این دل داد از این دل
نگشتم یک زمان مو شاد از این دل
چــــو فردا داد خــواهان داد خواهند
بر آرم مـــن دو صــد فریاد از این دل
دلا غــــافل ز سبحـــانی چه حاصل
مطیع نفس و شیطــانی چه حاصل
بــود قــــدر تــــو افــــــزون از ملایک
تـــو قـدر خود نمی دانی چه حاصل
ز بــــوی زلف تــــو مفتــونم ای گل
ز رنـــگ روی تــــو دلخــونم ای گل
شایق مــن عـــاشق ز عشقت بی قرارم
تو چون لیلی و من مجنونم ای گل
مـــــو که آشفتــه حالم چون ننالم
شکستــــه پر و بالـــــم چون ننالم
همــــه گـویند فـــــلانی چند نالی
تــــو آیــــی در خیــــالم چون ننالم
دلا از دست تنــــهایی بــه جانم
ز آه و نـــــالــــهٔ خــــود در فغانم
شبــــــان تــــــــار از درد جدایی
کنـــــد فـــریاد مغــــز استخوانم
مـــــو آن دلدادهٔ بـــــــی خانمانم
مـو آن محنت نصیب سخت جانم
مـــو آن سرگشته خارم در بیابان
کــه چون بادی وزد هر سو دوانم
به خنجــــــر گــــر برآرند دیدگانم
در آتش گـــــر بسوزند استخوانم
اگــــــر بر ناخنـــــانم نــی بکوبند
نگیـــــرم دل ز یــــار مهـــــــربانم
فلک کــــــی بشنــــود آه و فغونم
به هــــر گردش زند آتش به جونم
یک عمری بگــــذرونم با غم و درد
به کــــــام دل نگـــــــردد آسمونم
گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم
مـــو در گلخـــــن به خاکستر نشینم
چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا
چــــو دیده واکنــــم جــــز تــــه نوینم
به صحــــــــرا بنگــــرم صحرا ته وینم
بــــه دریـــا بنگــــرم دریـــــــا ته وینم
به هــــر جا بنگــرم کوه و در و دشت
نشــــــــــان روی زیبــــــــای ته وینم
خـــوش آن ساعت که دیدار ته وینم
کمنــــد عنبــــــــرین تـــــــار ته وینم
نوینـــــــه خــــــــرمی هـــرگز دل مو
مگـــــر آن دم کـــــه رخسـار ته وینم
 

نظرات شما

نوشتن دیدگاه