29-03-2016

محمد سرور انوری غوری

استفاده بهینــه از آب:
29-03-2016

محمد سرور انوری غوری

استفاده بهینــه از آب:


تاجایکه میتوان گفت اقتصتاد کشورها بر منابع طبعی آنها استوار بوده ونقش تعین کننده ای را در اقتصاد کشور بازی میکند همین گونه منابع آبی اعم از آبهای سطحی ، زیر زمینی ، جنگل چراگاها و حیات وحش را میتوان سرمایه های بزرگ کشوردانست وبا استفاده و بهره برداری درست از این منابع میتوان اقتصاد کشور را شگوفا ساخت ؛ بنآ منابع آبی را میتوان در یک کشورپراز اهمیت دانست از مصارف بی مورد آن وحفظ ؛مراقبت وپاکی آن از آلودگی ها بشکل تخنیکی ومدرن جلوگیری نمود؛ درغیر آن مشکلات عایده نصیب نسل های بعدی خواهد گردید .
ازآنجایکه آب بعدازاکسیجن یک ماده حیاتی برای عالم ذیروح دارای ارزش فوق العاده میباشد . باکثرت روزافزون نفوس وبا درنظرداشت تکامل وتوسعه زراعت ، صنایع وتکنالوژی مدرن درجوامع بشری،اهمیت آن باگذشت زمان بیشتر میگردد .
اگرآب منحیث عنصرباارزش حیاتی بطور دقیق وعلمی مدیریت نگردد ؛ انسانها وسایر مخلوق ذیروح دچار مشکلات گوناگون گردیده وحتی بیشتر ازآن باعث تهدیدات ، چالشها ، تنشها وجنگها خواهد گردید.
آب نه تنها در کشور ما برای آشامیدن بوده بلکه درعرصه سکتورهای زراعتی ؛ مالداری ؛ اقتصادی ؛ صنعتی ،خدماتی ، رفاه ومعماری یک ماده حیاتی بشمار می رود بنآحفاظت ومراقبت از آن وظیفه هرفرد بشمار می رود . وهمچنان درمصارف بیجاه از آن جلوگیری بعمل آید .
بنآ برای دولت مردان افغانستان وبالخصوص برای منسوبین نهادهای امنیتی کشورلازم است که درمورد عوامل ناامنی درکشورناشی ازمنابع آبی افغانستان معلومات لازم داشته وبه اساس هدایات مقامات ذیصلاح درپرتوستراتیژیها وپلانهای منظورشده ازآبهای افغانستان منحیث ابزارقدرت ملی درتامین امنیت ملی کشور محافظت نمایند .
ناگفته نماند که همه انکشافات امروزی وابسته به آب است وارزش مادی آب را کسی میداند که در آن کشورها ویا مناطق آبهای شیرین وجود نداشته واز آبهای شان استفاده درست در همه عرصه ها کرده نمی توانند. لازم دانسته می شود تا به اساس پلان های توسعه وی مسولین محترم درعرصه های مختلف توجه اعظمی نمایند.
منابع آبی+ استفاده بهینه= توسعه پایدار.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب