10-04-2016

محمد دین محبت انوری

مردی از تبار پاکان وصادقان
10-04-2016

محمد دین محبت انوری

مردی از تبار پاکان وصادقان


روزی برای گرفتن پاسپورت به کابل رفته بودم درصحن حویلی ریاست پاسپورت ریس آن اداره با مردم صحبت میکرد ضمن معلومات در مورد تهیه اسناد وحل مشکلات برای مردم همه جانبه رهنمای کرده وبا ایشان همکاری خودرا نشان میداد در وقتیکه او صحبت میکرد کارمندانش عرایض واسناد مردم را جمع آوری میکردند او برای ما وعده داد که در مدت نیم ساعت همه اسناد شمارا خلاص میکنم اما من بادیدن حجم اسناد باور نمیکردم ولی حرف های دلسورانه او تمام شد ومن منتظر بودم که چه وقت نام مرا میخوانند لیکن چند دقیقه نگذشته بود که نام مرا خواند رفتم به گروپ مربوطه گفت امروز ساعت 2بجه بیا پاسپورت شما چاپ میشود اگرنشد روزشنبه حتمی است. چون راه من دور بود گفتم روز شنبه میایم روز شنبه رفتم وپاسپورت خودرا گرفتم.
در ریاست پاسپورت یک نظم خاص بر قرارشده وهرکس به نوبت خود میرود کارش بدون مشکل ومعطلی اجرا میشود. در اداره هیچ واسطه و رشوت وجود ندارد برخورد کارمندانش با مردم خیلی نیک وانسانی بوده برای هرمشکل راه حل پیدا میکنند.خود ریس پاسپورت افسر نیکو،پرتلاش،صادق،فداکار ودلسوز است او ریاست پاسپورت را از فساد پاک کرده ویک اداره کاملا قانونی وخدمت گذار مردم ساخته است.
مردم از ته دل از وی راضی هستند خدمات وصداقت وپاکی وی را به چشم قدر می بینند.
این مرد در دولت فعلی فرشته زمینی است ای کاش همچو اشخاص نیک وصادق دیگر هم وجود میباشد که مردم ازرنج ودرد فساد رهای میافتند وعدالت در حکومت برقرار میشد.من به حیث یک مشتری چشم دید خودرا بیان کردم وخیلی ازکارکرد این مرداستثنای مردم رضایت داشتند نام او از نیکوی سر زبانها بود هرکس از وی به خوبی یاد میکردمن برای این افسر صادق خدمت گذار وپاک سرشت موفقیت بیشتر میخواهم وپایداری درکارش را استدعا میکنم طول عمر وصحت کامل برایش از خداوند آرزو دارم.
پایان
شهر کابل
حمل 1395

 رئیس پاسپورت وزارت داخله

عکس با رئیس پاسپورت وزارت داخله

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب