24-04-2016

رسول پویان

گلان پـــــرپــــــر
24-04-2016

رسول پویان

گلان پـــــرپــــــر

تصـویـر خـاطـرات خـیالـی غـبار گشت
زیراکه عشق ووصل حقیقی شعار گشت

گل هـای کاغــذی نـدهــد بــوی یـاسـمن
پـرپـر گـلان دهکـده پـامـال خــار گشت

دوگانـه زیسـتـن که بـود گـوهـر حـیـات
در این زمانـه رسـم قدیـم و فشار گشت

کانـون خـانـواده ز بـنـیـان خــراب شــد
هـردم شکـن روابط نـو بـر قـرار گشت

مهر و وفا و عشق و صداقت فریب شد
تردید و شکّ و شبهه زدل آشکار گشت

عشـق وصال در چمن سـینه هـا فـسرد
رونق فـزا تجارت سکس و قمار گشت

مـیـراث پـربهــای تمـدن بـه بـاد رفــت
ارزش های خوب بشر تار ومار گشت

دو بـاره دور زشـت کنیزی فـرا رسـید
ایـن بار باب خاطر سـرمایـه دار گشت

از هـم گسـسته مـرد و زن روزگار مـا
بـا اضـطـراب طـعـمۀ بازار کار گشت

احساس عشق وعاطفه تنها نمایش است
در دسـت هـالـیـوود محـبت فگار گشت

سـعـدی اگـر حکایـتـی دارد از دمـشـق
درعصرعلم و کامپیوتر قحط یار گشت


11/4/2016

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب