27-04-2016

محمد عزیز عزیزی

بمناسبت سی وهشتمین سالروز سیاه وننگین کودتای هفتم ثورسال 1357 و ویرانی و تباهی کشور افغانستان
27-04-2016

محمد عزیز عزیزی

بمناسبت سی وهشتمین سالروز سیاه وننگین کودتای هفتم ثورسال 1357 و ویرانی و تباهی کشور افغانستان


فاجعـــۀ خونبار هفت ثور 1357
***********************
از کــودتای ثور سخن هست بیشمــار
کی میتوان بگفت یک از جمله صد هزار
کار نامه های زشت و پلیدش بیک کلام
روز سپیــد ملـت ما کــرد شــام تــــار
 ********************


کودتا یا انقلاب ثور؟
----------------------
با نام انقـــــــلاب گروهـــی ز رهـــزنان
یک مشت بی هویت وبی نام وبی نشان
در هفت ثور ، دست به یک کـــــودتا زدند
کردند جوی خــون بسی هر طرف روان

--------------------------
آغاز شام تیرۀ خونبـار، هفــت ثـور
بر مملکت زمــردم بد کار هفت ثـور
ریختند خونهای زیادی به هر طرف
آن گرکهای وحشی وکفتارهفت ثــور
 --------------------------


رهبر خلاق هفتم ثور
-----------------
ثوری که جز شیـــار وطن او هنـــر نداشت
عقل وخرد وفکر وشعوری به سر نـــداشت
با این صفات رهــــبر خــــلاق حزب شـــد
چـــون حزب ، ثور بهتری از او دگر نداشت
***********************


کودتای ثور وبیخدایان وحشی
-------------------------------
آن کــودتا که کشور مــارا خــراب کرد
در هفت ثور ،چشم خلایق پر آب کرد
زان آتشیکه خلقی مزدور بر فروخت
با دست خـویش ملت مـارا کبــاب کرد
**********************


دفتر ودیوان جنایات کودتای ثور سال 1357
-------------------------
از هفت ثور هر چه شود گفته در جهان
آن کشت وخون ملت ما کی شود عیــان؟
صدها کتاب ودفتر ودیوان ضرورت است
تا شمــــۀ از آن بتـــوان گفت در بیـــــان
*********************************


دست آورد ثور( گاو) به کشور افغانستان
--------------------------------------
پرسی که هفت ثور ، به مـردم چکار کرد؟
کشـــتار وقتــــل ملــــت ما بیشمـــــار کرد
دیگر چه بود حاصل آن کـــــودتــا به ملک ؟
یک گله گاو ؟! خاک وطن را شیـار کــرد
**********************


حاصل کودتای ثور
----------------------
دانی چه بود حاصل آن کــــودتای ثــور ؟
کشتار خلق ،محبس وزندان و ظلم وجـَور
بعــد از هجوم تیمور وچنگیز ویا هـلاک
افغـان ندید فاجعـۀ اینچنین ،بَـه ـ دَور
***********************


حاصل کشت غلامان روس
---------------------------------
ثــور جـُـز شیار خانـۀ مردم دگر نکرد
غیر ِ زدن بشــــاخ ولگد او هُنر نکرد
تخـــم پلیــد ثور باین مـــــزرعِ وطـــــن

جــز کـُشت وخون نسل بشراو ثمر نکرد

عزیزی-
پــایـــــان
**********************
 م . عزیز( عزیزی)  
 هفتم ثورسال 1395 هجری شمسی
خوانندۀ محترم !

لطفا بروی عکس سران کودتای ثور کلیک کنید تا شمۀ از جنایت مستند این قاتلین ملت را با تصاویر زنده وانکار ناپذیر وبصورت پیهم مشاهد کنید

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب