18-05-2016

محمد سرور انوری غوری

سـاخـتــــار اراضـی .
18-05-2016

محمد سرور انوری غوری

سـاخـتــــار اراضـی .


خریطه عبارت است از یک ورق که یک قسمت اراضی درآن واضیح و ترسیم میشود : سرک ها ، دریا ها ، قریه ها وهچنان تحرکات( پستی و بلندی) اراضی : دره ها ، تبه ها ، کوه ها. پروسیجر یا طرزکار منحنی ها زمینه را برای مشاهده خوب به منظور معرفی یا واضیح ساختن اراضی مساعد میسازد.
( ساختار اراضی)( اسکلیت اراضی ) سلسله کوه ها و دره های  اساسی را آشکار و واضیح میسازد. سلسله کوه ها به رنگ سرخ و دره ها به رنگ آبی نشان داده میشود.

برای ساختن اراضی چندی قواعد و قوانین را باید درنظر گرفت:
- مجموع خطوط دره به شکل شبکه یا هر دره  به یک دره دیگر فرومیریزد.
- دره ها به شکل مجزا وجود ندارد.
- دره های فرعی یا دومی ( ارتفاع آن کم میشود )
- همیشه در بین دو دره یا در زاویه تشکیل شده توسط دو دره یک سلسله کوه وجود دارد.
- یک قسمت از دره در خریطه توسط دریا معرفی شده است . تمام دره های  دارای دریا نمیباشند.
- دره ها هنگام که باهم یکجا میشوند، شکل V را ایجاد مینمایند.
- منحنی های سطوح در قسمت خطوط ارتفاعات استقامت خود را تغیر میدهند با فرود آمدن به استقامت پائین ( ارتفاع متناقص ) یک شکل V را به خود میگیرد .
- منحنی های سطوح درقسمت دره ها استقامت خود را تغیر داده  که به شکل V به استقامت بالا میرود ( ارتفاع متزاید ) .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب