19-05-2016

رسول پویان

رقـــص رویــــــــا
19-05-2016

رسول پویان

رقـــص رویــــــــا

رقص رویا در دل احساس می آید به جوش
بـاز یـاد رفـتــۀ وسـواس می آیـد بـه جـوش

گوهـر پاکی که در بتن صـدف پرورده شـد
در بـر انـگـشـتـر الـمـاس می آیـد بـه جوش

از نگاه گـوشـۀ چـشمی مـشو غـافـل که باز
همچـو شــور بـادۀ گیلاس می آید بـه جوش

خـاطـرات عشـق و مسـتی با حیات جاودان
در مـیــان بســتـر انـفــاس می آید بـه جوش

بـرد و باخـت نرد طالع قصـۀ تکرار هاست
گاه گاهی آب سـرد شـانـس می آید به جوش

آســـیـاب روزگار خـسـتـه می گــردد مــدام
در کنارش خـرخر دسـتاس می آید به جوش

از بــرای رنـگ کالا در دوکان رنگــریـــز
دیگ رنگ اطلس وکرباس می آید به جوش

اختلاط و قصه گـویی هـای  حـمـــامِ زنــان
در هـریــوا بـا نـوای تاس می آید بـه جوش

در تموز داغ و سـوزان وقت غـوغـای درو
خـون گـندم با سـرود داس می آید بـه جوش

گر بمیرد عشق و امید و طـرب در جان دل
در دوکان زنـدگی افـلاس می آیـد بـه جوش


12/5/2016

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب