03-07-2016

رسول پویان

ارث پـــــــــدر
03-07-2016

رسول پویان

ارث پـــــــــدر

آنان که اصل و ریشۀ خود را بسوختند
ارث پـدر و خـاک بـه دشـمن فـروختند

دیبای زربافـت وطـن بـد قـواره گـشت
از جـنس خـارجی بَـدل جـامـه دوختند


1/7/2016
رسول پویان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب