12-07-2016

رسول پویان

تـــوفــــان جـنـــــگ
12-07-2016

رسول پویان

تـــوفــــان جـنـــــگ

میهـن ما مـرکـز جـنگ جهـانی می شود
جنگ قدرتها به کشور جاودانی می شود

داسـتان طالـب و داعـش نمی گـردد تمام
قـتـل مظـلـومـان جهـاد آسـمانی می شود

درمدارس درس افراط و تعصب میدهند
در لباس دیـن دسـایس شـیطانی می شود

مرده احساس و محبت در دل افراطیون
غـارت عشـق و نشاط زندگانی می شود

از پلان و نقشۀ افراطیت خون می چکد
شـرق غرق خون با کار نهانی می شود

اردوغـان پـیـونـد می یابـد با آل سـعـود
بـیـن پاکـسـتان و امـریکا تبانی می شود

نـالۀ یأس و عـزا خیزد از حلقـوم پارس
شیخ سرگرم عزاونوحه خوانی می شود

میش می لرزدبا اطفال درصحرای درد
تاکه گرگ ازبیشه کاندیدشبانی می شود

مافیان پیمان می بندد با ســرمـایـه دارد
چور تریاک و معادن رایگانی می شود

بس فساد ورشوه ودزدی میگیرد شیوع
در ادارات وطـن کاغـذپـرانـی می شود

رخش رستم را نمی آرند در میدان رزم
تا زمان خرخری و خر دوانی می شود

نسل دیروزی بـود قربانی جنگ و فساد
نسـل نـو در کـورۀ آتشـفـشانی می شود

عمر پیران در عزای نوجوانان شد تباه
طفل در دام بلا سیراز جوانی می شود

تا که تـوفان فسـاد و جنگ ویرانی کند
نـوبهار مـردم مسکین خزانی می شود


10/7/2016

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب