01-08-2016

محمد عالم افتخار

احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟!
01-08-2016

محمد عالم افتخار

احمد کُلنگی و «همنشینِ بِه از کتاب» طلبیدن؟!


«جوانی و زیبائی در افغانستان کُشته شده است!» ا. سعیدی


خانم سالمند جالبی در دایرهِ فامیل ما بود که با وصف پیری جسمانی؛ دماغ شاداب و جوان داشت، شوخ و سرزنده معاشرت میکرد؛ از پدیده های جدید عصر خیلی خوشش می آمد و در طلب و تعریف آنها بی پروا سخن میگفت؛ چنانکه وقتی نوشابه؛ سرِ دسترخوان ندید؛ اعتراض نمود:
غیرتِ شرابه که نداشتین؛ چرا یک اندازه شامپو مامپو ناوردین!
او به تلویزیون سخت خیره میشد. وقتی برایش گفتند که دیدن زیاد به تصویر برقی و نشستن زیاد پای تلویزیون خطر کور شدن و حتی مرگ دارد؛ گفته بود: کاشکی مه ده حال دیدن ای جام جمشید بمیروم که ده او دنیا هم به همی حال زنده شووم.


ادامه مطلب در اینجا
 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب