02-08-2016

محمد سرور انوری غوری

قواعد دسپلینی چرا برای اردو بسیار مهم تلقی میگردد ؟
02-08-2016

محمد سرور انوری غوری

قواعد دسپلینی چرا برای اردو بسیار مهم تلقی میگردد ؟


نظامیان ازاسلحه استفاده میکنند ، برای محاربه آمادگی میگیرند و جهت انجام فعالیت آماده میباشند .امنیت خود ومردم را تأمین میکنند .پرنسیپ صلاحیت ها امرمینماید که تمامی قوت هاباید بادسپلین باشند ونظامیان باید نظربه سلسله مراتب اوامر را اطاعت نماید .
قواعد دسپلین اردو صرف بالای نظامیان تطبیق میگردد که البته برای نظامیان امورات ممنوعه ومجازات ممکنه درچوکات صلاحیت های هرسطح تعین گردیده است .
وهمچنان این مجازات دسپلینی میتواند با ازدیاد جزا های همچون (جزای صلاحیتی ، مالی وقضائی ) نیزظاهر گردد .
قواعد عمومی دسپلین صرف مجازات بدون محکمه را پیشبینی مینماید بدین مفهوم که جزادهنده یک مقام نظامی بوده نه محکمه ملکی .
قواعد عمومی دسپلین 14 عمل ممنوعه را تحمیل مینماید که عبارت اند از:
-عدم اطاعت (رد امر)
-غیرحاضری غیرمجاز.
-کوتاهی درکار.
-تمرد وفراموشی.
-عدم احترام درمقابل افسران عالی رتبه.
-رفتارپرتشدد درمقابل افسران بلند رتبه.
-عدم احترام متقابل درمقابل مادون یا ضابط.
-برخورد نا مشروع ، شکنجه.
-برخوردغلط درمقابل حیوانات اهلی.
-بدنام سازی اردو (قمار)
-پنهان شدن ازوظیفه.
-استفاده مواد مخدر ونشه آور.
-سرقت واختلاس ورشوه.
-ضایع ، اختلاس ویا تخریب بدون اجازه وسایل نظامی عدم مراعت قواعد دسپلین مجازات را دربردارد وغیره .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب