29-08-2016

رسول پویان

وحدت؛ نـــــــه استبداد قومی
29-08-2016

رسول پویان

وحدت؛ نـــــــه استبداد قومی

غنی بـا دشمنان یار و قـرین است
ولی بامردمش درخشم وکین است

بـه کـشـور مـافـیــا می پـرورانــد
گروه مفسـدان چـوکی نـشین است

اگـر کـرزی طالـب پـروری کـرد
غنی با طالب وداعـش معین است

کلــیـد امـنیـت در دســت طـالــب
رئیس اش کپچـه مار آستین است

بـه پـاکـسـتان دارد عهـد و پـیمان
برای طالـب و داعـش امین است

سـیا هــم کـار و یــار آی اس آی
دلیل جنگ طولانی در ایـن است

شـده بی سـر و سـرور ارتـش ما
به هرسو دشمنانی در کمین است

شغـالان منصب و چوکی بگیرند
دل شـیران و عیاران غمین است

فساد و اعـتیاد و جـنگ و بحران
بـه میهـن مسـتطیـل آتـشیـن است

نـدارد انتـهـایی جنگ و کـشـتـار
نـه ایـن قتل و قـتال آخریـن است

بـه دوش مـــردم آزرده خــاطــر
لـش دولـت بـد بـو و وزیـن است

نفـاق و جنگ قومی کُـشت ما را
سراطون ریشه زخم چرکین است

وطـن ویرانه شـد از کینه و خشم
گـذشــتـه آزمــون راسـتـیـن است

بــرای حـفــظ اســتـبـداد قـــومـی
غنی با بابه کرزی همنشین است

سـوار خشم و خـون جنگ قومی
زاسب افتاده پا برقاش زین است

خـر عـیـسـی نـشـد در مکــه آدم
تو گویی ذات او خر آفرین است

کـتاب مکـتب و مسجـد بسـوزنـد
به زیر نام دین تخریب دین است

پـیـام تـیـغ خـونـیـن بهــر مــردم
صدای جنگ و طبل نفرین است

شـعـار شـهـرونـدان اتّحـاد اسـت
که وحدت بهر اقوام انگبین است

بنازم تـرک و تاجـیک و پتان را
مساوات ار چراغ سرزمین است


24/8/2016

نظرات شما

Anwary
دوست عزیز شاعر توانا و قلم بدست اقای"پویان" یک سلام جانان نثار شما باد! از خواندن شعر کاکه شما خیلی لذت برده ام خیلی مزده دار بود و همه از واقعیت های عینی و فعلاً که در کشور ما وجود دارد گواهی عام وتام داده است و حقیقت است، عمرت دراز و قلم ات توانا باد. کابل 14 سنبله 1395

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب