27-09-2016

محمد سرور انوری غوری

انــــــواع حقوق :
27-09-2016

محمد سرور انوری غوری

انــــــواع حقوق :


حقوق به سه بخش تقسیم شده   .
1- حقوق مدنی :- حقوق است که زنده گی شخص را درحیات روزمره تنظیم مینماید مثلآ نکاح ، طلاق ،تصرف مالکانه در اعمال شخصی ، گشت وگذارآزادانه، حق کاندید ، حق رایدهی وغیره از جمله حقوق مدنی انسان ها است .
2- حقوق معنوی :-  حق است که انسان با داشتن ان افتخارمیکند  مثلآ علم ، دانش ، منصب  شخصیت نیک وسایر افتخارات .
3- حقوق سیاسی :- حق است که به وسیله گفتار، انتقاد ، تظاهرات  بیان قلم وغیره بخاطرتامین حقوق مادی ومعنوی ابرازمیشود درصورتیکه دران منافع عامه متضرر نگردد وغرض رفع مشکلات عمومی یا فردی مورد استفاده قرارمیگیرد .

نظرات شما

طوفان
اغای محمد سرور غوری سلام بر شما! لندی (کوتاه)نوشتی بدون مقدمه ولی بد نبوده اگر یک کمکی مقدمه داده شود خوبتر و بهتر و بازیب تر خواهد بود مشوره ام بود امید خفه نشده باشی به امید مطالب خوب بعدی شما .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب