28-09-2016

محمد سرور انوری غوری

تعریف سخاوت :
28-09-2016

محمد سرور انوری غوری

تعریف سخاوت :


 درسلسله اخلاق اسلامی دومین  بنیاد سخاوت است . به رضا ورغبت بزل مال و گذشتن  ازحقوق شخصی را سخاوت گویند. سخاوت اشکال مختلف دارد. یعنی مال خودرا به دیگران بخشش کردن وبه اندازه قدرت وتوان خود قوای دماغی وجسمی  خودرا درخدمت دیگران گزاشتن .
درسخاوت محضی رضای خداوند (ج) مد نظر بوده وبدون ریا وخود نمائی  انجام میپذیرد.  واحسان نگذاشتن: خداوند (ج) میفرماید  ( ولا تمتن  تستکشر ) ترجمه : منت واحسان مگذارید  . 

نظرات شما

طوفان
محترم محمد سروری غور سلامت باشید! به مثل مطلب قبلی شما بوده که ...... ندارد.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب