17-10-2016

جام غور

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان
17-10-2016

جام غور

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان

 

آگهی در مورد ایستگاه پژوهشی تارنمای سرزمین آریان

 
هدف اساسی نشریه ” سرزمین آریان ”  روشنگری برای همبستگی ، همزیستی ، دوستی وانسانگرایی است  . ازینرومسیر پایگاه آموزشی این تارنما را پیوسته ــ پژوهش ، تدقیق وبازشناسی ارزشهای تاریخی وفرهنگی و سیاسی مُتون کهن سرزمین پرافتخار نیاکان ما تشکیل می دهد که نمای گنجینه مهرورزی وهویت فرهنگی تمام پارسی گویان سراسر جهان می باشد .
دوستان گرانقدرنشریه "سرزمین آریان " آرزومند است که رسالت دانشورانه تاریخی وفرهنگی خویش را در پهلوی سایرتارنماهای پارسی زبان ، باکمال میل اداء نماید. اما ادایِ این رسالت بزرگ وانسانی نیازمند همکاری همه جانبه ای گروهی دانشمندان واهل خرد است .
بدین اساس از همه ی خردمندان ونویسندگان وآگاهان امور تمنا داریم که تا در این کارمشترک دانشی وپژوهشی سهم شایستۀ خویش را بجا آورند .  وازین راه وروش بتوانند اندیشه ها و کارنامه های دانشورانه ورویکرد های فکری خویش را به نسل جوان ودگراندیش برسانند.

به نشانی : sarzaminearyan@yahoo.com   با ما تماس بگیرید.

نظرات شما

علم
سابق آریا ئیان مینوشتند حالا آریان.باید پژوهش در جهت این مسئله صورت گیرد که آریان است ویا آریا ئیان...اگر در اعلامیه توضیح داده میشد که این نشریه در کجا واز طرف کدام دوستان نشر میشود بهتر اود.بازهم اگر منظور تحقیق پیرامون هویت فر هنگی پارسی گویان جهان باشد باور دارم ایرانیان درین زمینه بحدی کافی تحقیق کرده اند میشود از همان منابع استفاده کرد..

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب