06-11-2016

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

شوخی با رییس جمهور از فیروزکوه !
06-11-2016

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

شوخی با رییس جمهور از فیروزکوه !

باعرض پوزش از حضرت مرحوم و مغفور مشعل "هروی غوری"


آمد از کابل رییس جمهور خوبِ مملکت
وعده داد و درد مردم را مداوا کرد و رفت

گفتمش سهم خودم کو، زین همه بخشش ها

"با نگاه سرد سوی خایه ایما کرد و رفت"
 
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
-------------------------------
شهر فیــــــــــــــــــــــــــروزکوه

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب