20-11-2016

دکتور محمد انور غوری

از پی دیگران
20-11-2016

دکتور محمد انور غوری

از پی دیگران

وطن محراق غوغایت به دل مه
تبـی سنگـین دلهـایت به دل مـه

پیامم را به فیروزکوه رسانید
غم و رنج شکیبایت به دل مه

سفیدکوهت سیاه پوشیده امسال
سیـاه کوه فریبـایت به دل مـه

اسیر جنـگ نامـردان عـالم
نفاق طیف آرایت به دل مه

شبانـان شهید خـلـق کاسی !
نزول اشک غمهایت به دل مه

آلا مـوج جنون آمـیز مـرغـاب !
سکوت سنگ خارایت به دل مه

نگین ملک غرچستانی جنداک
قـیا متگاه یغـمایت به دل مـه

به مروالرود تاریخی بگویید
جلـوداران بیجایت به دل مه

الا ای ذختر از اقصای غلمین
نـوای زار تنهایت به دل مـه

کجـکی دخـت ایلاقی ا یمـاق
سیمای قرص و زیبایت به دل مه

سیاه مـوی سمن بویان غیبی
جلالی ! آرزوهایت به دل مه

چهل ابدال و برج عاج مندیش 
به آسمان قد رعنایت به دل مه

تبه کاران بی ایمان سری راه
کـمین آشـکارایت به دل مـه

چراگاهان سبز لال و کرمان
یاد بیلباد و نجمایت به دل مه

فراه و بامیان فاریاب و هلمند
حدود مرز پهنایت به دل مه

جوانان مهال اندیش غوری
صدای پیردانایت به دل مه

نظرات شما

Anwary
استاد گرامی اقای محمد انور غوری ار سلام های فراوان تقدیم میدارم. شعر خیلی خوب را سرده ائید بسیار زیبا است به امید شعر های کاکه بعدی شما چشم در راه جام زیبا غور هستم. کابل 30 عقرب 1395

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب