07-12-2016

محمد سرور انوری غوری

خصوصیات جغرافیایی اراضی کوهسار:
07-12-2016

محمد سرور انوری غوری

خصوصیات جغرافیایی اراضی کوهسار:


1- از لحاظ جغرافیایی مناطق کوهستانی ساحاتی است که درتمام اوقات سال سرد بوده و کمترین اوقات درتا بستا ن نسبتا گرم میبا شد.
2- درتما م جریا ن سا ل اکثرا پو شید ه از برف  میبا شد .
3- دارای راه های عبوری ندراتآ کم ومحدود به استقا مت ارتفاعات میبا شد.
4- سا حات مر تفع قا بلیت بود با ش وزندگی انسانها را ندارد.
5- امکا نا ت وقوع برف کوچ ، سنگ کو چ لغزیدن توته های بزرگ یخ و لغزیدن کوها موجو د است.
6- تغیرسریع اوضا ع جوی نیزمتصور است. 
بنآ بودوباش درمناطق مرتفع کمتربوده ونقاط مرتفع زیبای های خود را از لحاظ شکل اراضی،جنگلات، بودوباش حیوانات بوده وهمچنان منابع خوب آبی را تشکیل میدهد. 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب