21-12-2016

محمد سرور انوری غوری

قوماندان:
21-12-2016

محمد سرور انوری غوری

قوماندان:


عبارت از شخصی است که بنابر فضیلت وبرتری رتبه و یا مقام رسمی اهلیت دانش علمی ومسلکی وتجارب عملی ایکه دارد مسوولیت ورهبری سالم یک کتله یا جزوتام های بزرگ قانونی به او سپرده میشود
قوماندان باید دارای اوصاف قوماندانی بوده پرنسیب های قوماندانیت را بداند .
اوصاف قوماندان:
·        اعتماد به نفس.
·        نمونه مثال بودن.  
·        داشتن حاکمیت بالای مسلک (مسلکی بودن)
·        مسوولیت پرور بودن.
·        برده باری وحوصله مندی.
·        داشتن مورال عالی.
·        داشتن روحیه وطن پرستی.
·        داشتن قوه درک و تحلیل وقایع و حوادث.
·        قدرت و توانائی دراتخاذ تصادم درشرایط مغلق و پیچیده.
·        قوماندان باید دارای ابتکار باشد. وغیره.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب