25-12-2016

محمد سرور انوری غوری

تاریخ نظامی افغانستان:
25-12-2016

محمد سرور انوری غوری

تاریخ نظامی افغانستان:


برای اماده ساختن تاریخ نیروهای مسلح باید برالات وافزار جنگی ، ابدات ،رویداد های تاریخی ونوشته هایکه مدارک اصلی شمرده میشود،اتکا نمود. ولی متاسفانه چنین مدارک درکشورما بقدرکافی وجود ندارد .
حفریات نخستین درکشورما بخاطر کشف ومطالعه اسناد وتاریخ باستانی نیروهای مسلح افغانستان درسال های 1936آغازشده وتاحال بسیارکم صورت گرفته است،کشفیات وحفریات سال 1344 درتپه مدیگگ (واقع ارغنداب) که درآن الات وافزارجنگی همچوتیغ های مفرغ (چاقومانند) ودسته های استخوان ، فلاخن وگلوله های گلی ، پیگان سرنیزه های مسی ومحل ترصد پهره دارخانه ودیپوکشف گردیده است.همچنان درنتیجه حفریات هزارسم سمنگان رسم ها وتصویرها کشف شده اند که موجودیت نیروهای مسلح را در( 2500)سال ق،م،نشان میدهد.ولی این حفریات تکمیل نشده وتاعمق (12) متر صورت گرفته که اگرعمق (21) مترحفریات صورت گیرد ،اشیای بدست خواهد آمد که عمرآن درحدود (4000) سال قبل ازمیلادی خواهد بود.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب