09-01-2017

محمد سرور انوری غوری

سلاح ووسایل دشمن
09-01-2017

محمد سرور انوری غوری

سلاح ووسایل دشمن


در این قسمت راجع به سلاح ووسایل دشمن معلومات ارایه میگردد.
سلا ح  : 
سلا ح خفیفه پیا د ه ، ها وا ن  60 و 82  ملی متر و  ضد تا نک (راكت اندازRPG 7 )
سيستم ارتبا طات
  مخا بره ها ی سیا ر ،  تلفو ن ها ی جیبی و یا ستلا یت
طرز(شيوه )انتقالات 
پیا د ه – موتر -  موتر سا یکل – قا طر و مرکب ( بمنظور ا کما لا ت د و با ره )

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب