11-02-2017

رسول پویان

مرگ غریبان
11-02-2017

رسول پویان

مرگ غریبان

نرخ انسان دروطن ارزان تر ازشلغم شده
روزگار انـقـــــراض هـســتــی و آدم شده

دزدان ارگ بـا افـــراط شـــادی می کـنـند
جـشـن افـراطی و فـاسـد بر همه ماتم شده

کودکان ازبرف وسرما پیش مادرجان دهند
ارگ ازمرگ غریبان سرخوش ووردم شده

طالب و داعـش کـم بـود بهر قتـل و انتحار
جـانی و زنـدانی قـاتــل بـه آن مـدغـم شده

در میان جنگ قـومی و نفـاق و کشـمکـش
اتّحـاد جــانـی و دزد و دغــل محـکـم شده

چارکلاهان را اگـر کرزی قدرت داده بود
دور داعــش آمــده فــردای مـا مبهــم شده

می زنـد از پشت خنجـر مـردم بیچاره را
 با شـرور و انتحـاری همدل و همدم شده

عشق و امید و صداقت را به دار آویختند
زنـدگی مــردم مـا درهـــم و بـرهــم شده

عـقده و کین و جفـا و دشمنی این سال ها
رســم و آیـین ســران مملکــت باهــم شده

یکطرف قهرطبیعت یکطرف جنگ وترور
یک کلام ماتمسـرای مـا بـه روی بـم شده

مـرکـز افـراطیت در خـاک پاکـسـتان بـود
طالب وحـشی بـه جـان ما بلای غـم شده


10/2/2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب