28-02-2017

دوکتور ص. سعیدي

روز ۹ حوت روز بزرګداشت از نیروهای امنیتی کشور!
28-02-2017

دوکتور ص. سعیدي

روز ۹ حوت روز بزرګداشت از نیروهای امنیتی کشور!


امروز جریان زندهء اولین تجلیل از روز بزرګداشت از نیروهای امنیتی کشور را به اشتراک شخصیت های دست اول کشور با احساس و علاقمندي خاص از طريق تلويزيون مفصلاً  دیدم و تماشا کردم.  باتشکر از بزرګان دولتی هنوز متیقن نیستم تا روز اعلام استقلال کشور که توسط شاه افغان غازی امیر امان الله خان روز تجلیل مناسب برای این روز است ویا تجلیل از روز استقلال و شخصیت امان الله خان. با این نوع سوالات و جدال در داخل خود برای جواب درست آن میاندیشم و به نحوی تحت تاثیر قرار دادن بزرګي آن روز نیز در ذهنم. خطور میکند؟ 

به هرصورت با شنیدن اظھارات شخصیت های دست اول کشور در همچو روز مهم بی کفایتی صریح  بعضی از این مسولین دست اول من را جداً متأثر کرد.  

تأثرم در اظهارات غیر مسلکي، بې کفایت، ضعیف، خطاء، بدون آمادګي و تجرید از ملت  و واقف بودند بر وضع کشور از دید ایشان بود . 

به صراحت دیده میشد که حاکمیت شایسته نداریم.‌ 

لازم بود مس‌ؤول  هر سکتور امنیتی به نمایدګي از همان سکتور با اعلام مشی و ترند های تجربه شدهء جدید امنیت و دولتداری، موفقیت ها، جهات اساسی کار و شیوه های اساسی تمرکز کاري، توجه به واحدهای امنیتی و رسیدګي به ضرورتهای  سکتور و ... صحبت نموده که درین صحبت ها اهداف ذیل تأمین میشد: 

١/افراد و نيروهای سکتوری را مورال قوی تر میداد، 

٢/ملت را از موفقیت سکتور خویش با اتخاذ پالیسي های روشن اطمینان میداد و 

٣/ دشمن را میترساند. بلی بخش از کار همان دانستن و اعتراف به وضع عیني است. 

اما 

اظهارات سه مرتبه ايي يكی دست اول را که ایشان وظيفه نیروهای امنیتی و مشروعیت شان را در دفاع از نظام حاکم  خلاصه کرد. 

 نظر و اظهار تأسف بار  یافتم. از وظایف نیرو های امنیتی دفاع از ملت، مردم، نوامیس ملی ما است این مسئله و این جانب قضیه اصلافرانوش شده بود! که با تآسف صلح  اصلاً فراموش کرد. 

قهرمانی از بالا داده نمی شود که سهم مدالها به اساس این صورت ګیرد که وزارت دفاع ١٠٠ مدال و وزارت داخله ٨٠ مدال و ... اين تقسيم بايد به اساس  كارنامه انفرادی میبود تا تقسیم به اساس هدایت بالا. به این ترتیب ممکن وزارت دفاع  مستحق ده مدال و وزارت داخله مستحق ٢٠٠ مدال و يا برعكس. 

غيابت وزير  داخله درين نشست ممكن توجيه داشته باشد اما سوال برانګیز باقی میماند.  

معین امنیتی  وزارت داخله صحبت با دقت، حسابی و امید وار کننده ء درین نشست داشت.  

اظهارات رئيس امنیت دولتی کشور دریک عجله، عدم اطمینان و با احساس عمیق مانند شخص اضافی و تحمیل شده بر نشست افاده های غیر مسلکی و صحبت وی بیشتربه نمایندګی شورای علماء و روحانیون و قسما وزارت دفاع بود.  جناب ستانکزی چیزی برای ګفتن نداشت و ممکن. از حادثه ء انفجار بر اسدالله خالد و استاد برهان الدین ربانی و عدم مسلکی بودن رنج میبرند  و متأثر شده انا.  

امنیت. و نیروهای امنیتی مدرن، مدافع قانون و مبارز م‌ؤثر با عملیات جراح   حاذق و جلوګیری از روشهای قصاب و مانع شدن بکار ګیری ساتور قصاب برای ازبین بردن  و کشیدن کثافت، تومور و  بخش مضر از عضوی بدن در پهلوی فهم مسلکی ایجاب داشتن معلومات کامل و جدید از وضع. فعلی و سایر معلومات جدید در   مورد را میکند و این در حالت ما بدون داشتن معلومات استخباراتی کامل ممکن نیست.  هیچ یک ازین مس‌ؤولین سکتور به اهمیت این مسأله توجه نه کردند و حتی در ١٥ سال ګذشته در نیم اول اردوی افغانستان چنین سکتور امنیتی را مدت مدیدی قرار يك ګزارش در خود نداشت. 

نیرو های امنیتی از مردم بخاطر دور اند که جوابګوی ترکیب ملی کشور نیستند. فارغان اخیر اکادمی مارشال فهیم قرار ګزارشها جوابګوی ترکیب ملی کشور نیستند، نیروی های امنیتی عوض غیر حزبی شدن عملاً سخت سیاسی و حزبی و سمتی اند و کاری و تدبیر موثر درین عرصه. به ملت ارایه نه شده که ملت  اردو و نیرو های امنیتی را بیشتر از خود بدانند.  

این و دهها مورد دیګر که انسان را جدا متأثر میسازد  و انرا بخش از عوامل ادامهء  تراژیدی ملت افغان میدانند. 

الهی به حال این ملت رحم کن. 

زنده باد نيرو های قهرمان امنیتی کشور ما افغانستان. 

آمین 

9/حوت. مطابق 27/2/2017

0044786474638 

سعیدی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب