08-03-2017

دوکتور ص. سعیدي

دولتداری _ شکل و محتوی!
08-03-2017

دوکتور ص. سعیدي

دولتداری _ شکل و محتوی!

 


دولتداری خوب در مراعات مسایل شکلی و محتوایی هردو مضمر، محقق و ممکن است. 

مسایل شکلی رامیتوان به تعبیری مراعات پروتوکل های معین و نګه داشت منطق آن را در  نظر ګرفتن است. عدم مراعات این ظواهر مشکلات و خدشه دار ساختن مقام،  اتوریته،  عزت مقام دولتی و به خود شخص ګردیده به این ترتیب بې عزتی به ابروی آن مقام و حیثیت کشور و یا ارګان دولتی را عامل شده، فاصله ها را ایجاد، تجرید حاکمیت و بلاخره توان اجرای رسالت را از حاکمیت سلب میکند. 

من بحث خود را عوض بحث های عام تیوریکی مشخص به آن استقامت سوق میدهم که اینجا و آنجا در ستیج سیاسی کشور، در حاکمیت کشور به کثرت میبینیم. دیدن متواتر آن با وجود دهها مشاور و سر مشاور با مصارف صورت ګرفتهء ګزاف و القاب بلند بالای این مشاور و سر مشاور و آن هم  تکرار مضر، خطاء و خلاف مشخصات دولتداری خوب و اداب نشست و برخاست خوب و بلاخره مضر به دولتداری 

خوب میبینم و میدانیم. 

 سوال مطرح است که چه وقت خواهیم آموخت و درین ګناه کدام خارجی است؟ 

مقام شخص اول کشور. و افتخار و عزت آن. و ز از دست ګرفتن این مقام کسی را در محفلی به شکل انفرادی، یا پرداختن به باز کردن قفل انفرادی، تیلفون به 

 مرجع نظامی دشمن و همسایه طماع و یا تحت تأثر قرار ګرفتن در مظهر عام و یا هم ګریه کردندر مظهر عام اصلاً مشروع و مجاز نیست. تهدید کشور به ترورو یا عمل تشدد. درست نیست و مقاملت دست اولکشور همیشه در چوکات حاکنیت قانون و امیدوار کننده صحبت میدارند. 

در حین صحبت عوض دیدن به مقابل و آن هم در نشست رسمی و در پيش کمره و میدیا عوض دیدن به جانب مقابل، به این طرف و آنطرف نګاه کردن، مجله خواندن، فاجه کشیدن، خواب بردن، تسبیح انداختن و ... خطاء ، نادرست و حد اقل خلاف ادب است. در تمام مقامات دولتی باید کمیته و کسی باشد که متخلف عمدی و غیر عمدی را به آن متوجه سازد. کمره و بخش مطبوعاتی این تخلفات را باید از نوار با ایدیتنګ قطع و حذف کند. از تکرار باید جلوګیری شود.  جلوګیری وجود. شخص و یا تیم منتقد است که در جریان و یا در اخیر هر روز از همچو اعمال با تمام خشن بودن ممکنش توان ګزارش عینی داشته  باشد. 

در دولت ارګانهای مشروع اجرائيه وجود دارند که امور را به پيش برده و ارګانهای  مشورتی مسلکی ایشان را مساعدت و مشوره های مسلکی میدهند. آما کمیته های مشورتی ضخیم، پر مصرف در چوکات، ریاست جمهوری، شورای احرائيه، ولسی جرګه و وزارت خانه ها جداً پر مصرف و در شرایط عادی قابل تحمل نیستند. عدم ګزارش دهی به موع متواتر از ایشان را در تیم مشلورین به تیم زباله دانی پر مصرف مبدل کرده است. در  تمام این مراکز تصمیم ګیری بر عین مطلب متوازی بحث تکراری و کار کرده، ضیاع وقت و ضیاع مال است. توحید متخصصین وایجاد میکانیزم نزدیک بین مراجع اکادمیک و مسلکی، براه انداختن مسابقات و پروژه  های علمی در چوکات ارکانهای علمی و اکادمیک و ایجاد میکانیز تأمین روابط این مراجع علمی و اکادمیک به ارګانهای اجرائيوې به دولتی داری مسلکی و خوب مساعدت میکند. این بدان معنا نیست که ضرورت داشتن متخصص  صرف هماهنګ کنندهء امور تخصصی را برای اشخاص دست اول کشور منتفی میکنم. اما دادن و نشر خبر نشست های کاری این متخصصین به بیرون را ضرورت نه دانسته در میدیا و بیرون باید تصمیم و مرجع قسمت اجرائيه به بیرون کشیده شدهو با عام شریک شود. 

ارګان دولتی، وزیر و معین با نشست کاری به شخص اول و یا دوم کشور و در جریان قرار دادن ملت کاری خوب و مناسب و ضرور است، اما عدم مراعات شکل مسأله که معاون امنیت ملی از وزیر دفاع کشور بالا نشسته باشد و وزیر خواب باشد و معاون نطاق ریاست جمهوری در صف اول مقامات تصمیم ګیرنده نشسته باشد و با شکل و ینیفورم تیت و پراګنده اصلا قابل قبول نیست و این سبب نمایش پراګندنګی در اذهان و پيش عامه و ملت است و این قابل قبول نیست. 

نطاق مظهر اراده و ګوینده تصمیم اتخاذ شدهء مرجع است. حق تیورسنی و نظریه پردازی را ندارد و به هیچ وجه باز نظریه پردازی خلاف نورم های قبول شدهء کشور و قانون اساسی را. دقت ایشان مانند نطاق مقام حاکمیت در حس ملت و موضع ملت در برابر ارګان دولتی و ایجاد فاصله و یا نزدیکی به حاکمیت تأثیر مستقیم دارد. انکه افغان و افغانیت و حتی نام افغانستان را قبول ندارد و در نقش نطاق ریاست اجرائيهء کشور کار میکند، چګونه چنین حاکمیت را ملت از خود بداند؟ جواب واضح است. 

 تقسیم وقت کاری شخص دست اول با در نظر داشت اولویت های کشور و حتمی بودن دادن وقت حداعظم به پروژه های اقتصادی باید غیر قابل تردید باشد.  آبادی افغانستان، استفاده از آب و برق افغانستان و بلند بردن تولیدات افغانستان تباهی دشمن و در رأس دشمن پاکستانی است. صلح و استقرار در منطقه به نفع همه نیست. این سخن غیر معمول را باید همیشه در نظر داشت. ما نمی توانیم در داخل کشور و منطقه همه را راضی بسازیم. لذا حاکمیت باید زور پنجه و بازو داشته باشد و آنرا به نمایش ګذارد. حالت غیر فعال در مواری و در قسمت حق مرم پشتون و بلوچ و عدم ګرفتن اقداملت متناسب سبب تجرید حاکنیت ملت افغان ازین بیشتر دربین ملت میشود. این و دهها مورد دیګریکه. جدا به دولتداری خوب سازګار نیست . 

داشتن ګوش و چشم باز و چندین مرتبه میتر کردن و باز قاطع چیر کردن، شجاعت و شهامت از خود در مطابقت به عقل و منطق شفاف به نمایش کذارشتن ضرورت غیر قابل انکار است. 

ملت جداً حساس و باید باور داشت که هم وسط سطر ها و هم پشت ورق را میخواند و ٤ دههء اخیر این ملت را به قیمت ګزاف  اما 

سخت بصیر ساخته است. 

 

که مو کور وسوځيد خو دیوالونه یې پاخه شول. مونږ اوس پوه شوو چې پاکستاني استابلشمنت زمونږ دشمن وه، دشمن دی او دشمن به پاتې شي. 

مونږ پوه. شوو چې پيشو د الله ج د رضاء لپاره موږک نه نیسي. نو د افغان ولس او هيواد او د سولې او انسانیت او د خپل دین اوایمان د ګټو په اولويت  ورکولو باید خپله لار روښانه کړو. 

په قوی عزم او ارادې له تېرو تجربو په ګټه اخېستو په پوره ټکل او راسخ  عزم مخ په وړاندې د افغانستان او ملت د خیر په لار لاړ 

شو.

 

طبعي متحدين پیدا کړو او د ملت او افغانستان دشمنانو مقابل کې سپر او د خیر عناصرو د رشد او انکشاف ممد او همکار شو. 

و من الله التوفیق

 

دوكتور صلاح الدين  سعيدي

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸ 

٨/٣/٢٠١٧ م

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب