11-03-2017

محمد عزیز عزیزی

جهنم کابل یا بهشت موعودی که بملت افغان وعده داده بودند ؟!
11-03-2017

محمد عزیز عزیزی

جهنم کابل یا بهشت موعودی که بملت افغان وعده داده بودند ؟!
باز درسر هوس رفتن میهن کردیـــم 
سیرباغ وچمن وسبزه وسوسن کردیم 

گفته بودند چواروپا بکنیم کشورتان
شادمانی بچنین کشورگلشن کردیم 

وعده دادند بما طرح«پلان مارشال »(1)
دل خود شاد به امریکه ولندن کردیم 

باغ گل ،گشت دل ازوعدۀ تبشیروصلیب
اعتمـاد برسخـــنِ گبروبرهمـــن کردیم 

آشکار شد که همه خواب وخیال بود دریغ
درد دل را بزبان گفتــه مبـــرهن کردیم 

لقمۀ نان واگر کلبه وکاری داشتیم 
کی بملک دگران خانه ومسکن کردیم؟

امن بودی وطن ما اگر از قتل وقتــال
ما نه هرگزهوسِ ملک سویدن کردیم

آنچه ایران وپاکستان بنمود هیچ مپرس
ازهمان روز یکه در بادیه مامن کردیم 

آتش افروزی دو کشـــور همسایه کنـــون 
سوخت هرحاصل این ملک که خرمن کردیم

زان همه جور وستمها که نمودند بما 

میل به همسایگییِ کشورجرمن کردیم

کابل ! از آتش تو سینۀ ما می سوزد
اشک بسیار زهر دیده بدامن کردیــم 

چونکه نامرد ازاین ملک دفــاع نتواند
کاش بیعت به جلوداری یک زن کردیم ؟!

حمل این باروطن بیش گران است«عزیز»
 چشم امیـــد به یک مــرد تهمـــتن کردیم

پایان
 
(1) – پلان مارشال  همان پلان اعمار مجدد اروپا بعد از جنگ دو جهانی بود  
 
--------------------
م- ع- عزیزی
روز پنجشنبه ساعت 19:57
09-03-2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب