15-03-2017

مسعود حداد

چهاربیتی های نوروزی
15-03-2017

مسعود حداد

چهاربیتی های نوروزی

بیا نوروز،که ما را شاد گردان
دلِ   ویرانه را ، آباد گردان
ز زنجیر جهالت این وطن را
بهرقیمت که شد آزاد گردان

##

بیا نو روز هوایت خوشم آید
صدای بلبلان در گوشم آید
حلولت را بهانه کرده یارم
سحرگاهان او در آغوشم آید

##

نیازی ها زنورت بیم کردند
همه یکسان ترا تحریم کردند
چو گشتند غرق دریای ظلمت
به حکم داعشی تعظیم کردند

##

بیا نوروز! من وتو راز داریم
هجوم تار وظلمت باز داریم
شکسته بال آئین جهالت
به اوجِ بیکران پرواز داریم

##

بیا نوروز! ز تاریکی ،کن آزاد
دیگر مشنو صدای داد وبیداد
هزاران تف بکن برروی«کوثر»

بگو آورد مرا مسعود «حداد»

مسعود حداد
15 مارچ 2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب