17-03-2017

محمد عزیز عزیزی

آیا موج عظیم تبلیغات رسانه ئی اسلام ستیزی که از طرف لوبیهای صهیونیزم درامریکا و اروپا براه افتاده است ، دموکراسی کشور های اروپائی وامریکارا بطرف فاشیسم ونازیسم هدایت نمیکند ؟
17-03-2017

محمد عزیز عزیزی

آیا موج عظیم تبلیغات رسانه ئی اسلام ستیزی که از طرف لوبیهای صهیونیزم درامریکا و اروپا براه افتاده است ، دموکراسی کشور های اروپائی وامریکارا بطرف فاشیسم ونازیسم هدایت نمیکند ؟


بعد طرح توطئۀ دروغین وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق وهمکاری صدام حسین با القاعده ( که بعد از پانزده سال خود امریکا واروپا این ادعا را بی اساس ودروغین خواندند ) واشغال غیر قانونی این کشورتوسط جورج بوش وتونی بلیر وپنج شش نفر تیم کاری سیاسی ونظامی جورج بوش وکشته شدن بیش از یک میلیون نفر وکوچ اجباری چهار میلیون عراق وتخریب وویرانی کامل این مرکز تاریخی خلافت اسلامی ،وادامه این قتل وویرانگری تا امروز، جورج بوش در همان روز نخستین ،این جنگ خود را جنگ صلیبی که یاد آور همان جنگهای خانمان برانداز وویرانگر دنباله روان مسیحیت افراطی وصهیونیزم برعلیه مسلمانان بوده ویکصد وپنجاه سال طول کشید ، بجهان اعلام داشت
هر چند اشخاص خبرۀ سیاسی امریکا خواستند این اشتباه فاحش سیاسی جورج بوش را توجیه کنند ، اما کلماتی که از زبان بوش برآمد مانند تیری که از کمان خطا خورد دیگر نتوانست بر گردد .
از آن زمان تا حال رسانه های اروپائی بیشترین توهین واهانت را بمقدسات مسلمانان واز جمله جعل تاریخ مسلمانان وچاپ ونشر کاریکاتور های پیامبر اسلام وحتی قرآن که مروج خشونت وتروریزم است برعلیه اسلام ومسلمانان نمودند
موج اسلام هراسی وتبلیغات زننده برعلیه مسلمانان در اروپا وامریکا شدت بیشتری پیدا کرد
واین موج تبلیغات با حوادث انفجارات کشور مادرید - فرانسه - آلمان ولندن و...سایر جاها که توسط حلقات تروریستی مشکوک انجام شد قوت بیشتر گرفت
انجام عملیات تروریستی که اکثرا بنام القاعده صورت میگرفت ، هیچگاهی در بارۀ انها تحقیقات کامل وروشن ورسانه ئی صورت نمیگرفت تا اروپائیان بدانند که در پشت این جریانات تروریستی دست القاعده است ویا جریانات استخبارات بین المللی ؟! ویا جریانات مشکوک دیگر و.......
همانطوریکه از جریان مشکوک یازدهم سپتامبرسال 2009 وحمله بر بالای برجهای تجارت جهانی در امریکا تا امروز پرده برداری نشد ، از سایر حرکتهای تروریستی در غزب نیز دقیق پرده برداری نشد تا جهانیان بدانند که اینگونه اعمال تروریستی زاده اسلام وتفکر اسلامی است ویا محصوص یک سلسله عوامل متعدد دیگر .
بالفرض اگر ما این جریانات را به شبکه های تروریستی القاعده و.......مرتبط بدانیم ، عملکرد وحتی اندیشه وطرز تفکر القاعده ودنباله روان آن که یک جریان کاملا مشکوک ضعیف وبی ریشه است چه ارتباطی با اسلام ومسلمانان دارد ؟ واز جانبی القاعده وعملکرد منسوب به افراد القاعده از طرف تمام علمای جهان اسلام مردود شناخته شده است ،وهیچ یک از کشور های اسلامی وجریانهای سیاسی اسلام در پشت حرکت القاعده ایستاد نشده است ، پس چرا این همه موج تبلیغاتی برعلیه اسلام که دین اخلاق ودین مدارا ودین تسامح ودین علم ودین حفظ کرامت بشری ودین صلح وسازندگی است براه افتاده است ؟
در حالیکه امریکا واروپائیها در برابر مسایل پیچیده علملی وتخنیکی وحتی جریانهای سیاسی واجتماعی جهان وحتی فضا ، موی را از خمیر میکشند واسلام را بهتر از مسلمانان می دانند که این دین ، دین خون وشمشیر وکشتار وقتل عام انسانها نبوده وتارخ آن مانند تاریخ مسیحیت انحرافی وفاشیزم ونازیسم وکمونیسم وجلو داران استعمار با خون وقتل عام بشریت همراه نبوده است ، پس چرا برعلیه این دین حنیف وبر علیه مسلمانان مظلوم که از دست شرحکومتهای دیکتاتور وستمگر کشور های اسلامی فرارگرده وباروپا وامریکا پناهنده شده اند اینقدر پرو پاگنده وتبلیغات صورت گرفته وهر روز تا روز دیگر مسلمانان را در منگنه وتنگناه های مختلفه قرار میدهند ؟
آمار جرم وجنایات در اروپا نشان میدهد که کمترین اعمال خلاف وبزهکاری از طرف اقلیتهای مسلمان درین کشور ها صورت گرفته ومسلمانان از اتباع اروپائی بمراتب بیشتر تابع مقررات وقوانین مدنی اروپا وامریکا هستند
ومسلمانان براساس همان فورمول بندی وقوانین دموکراسی اروپائی از آزادی های مانند حق کار وملکیت - تحصیل وحق داشتن دین ومذهب وپیروی کردن از عقاید وباور های دینی ومذهبی خویش استفاده کرده اند بدون اینکه مزاحم دیکر مردم اروپائی با طرز تفکر ودید جدا گانه بوده باشند .
با ملاحطه تمام این عوامل باز هم با تقویت وگسترش جریانهای سیاسی راست افراطی در اروپا وامریکا دیده میشود که رسانه های اروپائی وابسته به لوبیهای صهیونیزم وفاشیزم ومسیحیت افراطی بر بالای همه خطوط سرخ دموکراسی پای گذاشته وتبلیغات گسترده وتیز وتندی را برعلیه اسلام ومسلمانان براه انداخته اند
وعلی الرغم همه تبلیغات رسانه ئی وموج عظیم اسلام هراسی ، دیده میشود که ملت های متمدن اروپا تمایل شان به اسلام بیشتر شده وهر روز تا روز دیگر می بینیم که صدها وبلکه هزارن نفر از متخصصین - دانشمندان واهل خبره وتحصیل کردگان وحتی هنرمندان واهل پاپ - دیسکو وکازینو و....نیز باسلام روی می آورند
فکر میشود که این موج پیشرفت اسلام در اروپا ، جلو داران کمپنی های بزرگ اقتصادی وابسته باصهیونیزم وکاپیتالیزم وسیاسیون منحرف اروپائی را وار خطا کرده است وتلاش دارند تا با اعمال فشار بیشتر بر علیه مسلمانان وتبلیغات گستردده برعلیه ایشان جلو پیشرفت اسلام ومسلمانان را بگیرند .
چندی قبل در فرانسه این مهمد آزادی ودموکراسی ، پوشش نقاب وسپس حجاب را در محل کار ومدارس و..برای زنهای مسلمان منع قراردادند
جالب است که درین مهد دموکراسی این تبعیض برعلیه زنان مسلمان است وبس ؟!
اخیرا ، رای وفیصلۀ تاریخی دیوان داد گستری اروپائی مبنی بر اجازه داشتن کارفرمایان که زنان با حجاب را از کار اخراج کنند ، بزرگترین اقدام توهین آمیز واهانتی بود که براصول وقواعد دموکراسی بدست بزرگترین مرجع قضائی اروپائی صورت گرفت .
دموکراسی اروپائی وقتی برای همه مردم بدون در نظر داشت رنگ پوست وملیت ونژاد ومذهب ،آزادی ، فکر واندیشه وعمل وملکیت وحق کار وتحصیل را میدهد ؛ ودموکراسی وقتی مردم را در عملی کردن باور های دینی ومذهبی اجازه میدهد ودموکراسی وقتی مردم را در پوشش لباس و...یا فورم استایل آن آزاد گذاشته است ، چرا به زنان مسلمان ودختر مسلمانی که خود با انتخاب خودش میخواهند روسری بسر کند ویا جلباب بپوشد ویا نخواهد اندام های خود را بمعرض دید دیگران قراردهد ، اورا از چنین آزادی محروم میسازد ؟
اروپا که مهد آزادی ودموکراسی وخاصتا فیمینسم است کجا هستند زنهای که برای آزادی زنها شعار میدهند ؛ مگر زن تنها اجازه دارد که خود را برهنه کند واندامهای خود را بدیگران نشان دهد ویا تصویر اندامهای خویش بروی صفحات تبلیغاتی کمپنیهای اقتصادی وتولیدی قرار بدهد ؟
زنها تنها حق دارند که در کنار ساحل وبیچ رفته خود را برهنه کرده ودر برابر دید همگان هم آغوشی کنند ؟
زنها تنها حق دارند که با هر کسی که خواستند هم بستر شوند بدون اینکه برای شان محدودیتی باشد ؟
ایا اگر زنی نخواهد که اندامهای خود را در معرض دید دیگران قراردهد کار خلاف قانون وارزشهای دموکراسی انجام داده است ؟
آیا اگر زنی نخواهد در پاب برقصد ویا شراب بنوشد عمل خلاف انجام داده است ؟
آیا اگر زنی بخواهد با هر کسی هم بستر نشود وتنها با شوهر رسمی خویش پیوند عشق ومحبت وزناشوئی داشته این عمل آن خلاف نورمهای دموکراسی باید تلقی شود ؟
آیا اگر زنی خواسته باشد با میل شخصی اش لباس وپوشش خود را خودش انتخاب کند کار خلاف انجام داده است ؟
آیا اگر زنی خواسته باشد روسری بسر کند مانع آزادی های دیگران شده است ؟
جناب حضرت قاضی دادگاه کل اروپا !
توجه داشته باشید که این اقدام تان که برای کارفرمایان اجازه دادید تا خانمهای باحجاب را از کار اخراج کنند ، به حقوق طبیعی ومدنی یک جمعیت بزرگ وآنهم از جنس زنها ظلم روا داشته اید ؟
آقای قاضی دادگاه کل اروپا !
شما تنها موظف برعایت حقوق صاحبان کمپنیهای اقتصادی هستید ویا کارگان وعمله وفعله ومردم کارگر نیز هم حقی دارند ؟
حق پوشش لباس حق هر فرد نیست ؟
کدام قانون مدنی دنیا ، تا حال پاس شده است که مردم را از حقوق وآزادی پوشش لباس مورد انتخاب خودش منع کند ؟
امید مراجع دیگر قضائی اروپا به سر عقل بیایند ونگزارند تا نازیسم وفاشیزم سر از گریبان دموکراسی بیرون بیاورد.
امتیاز جوامع اروپائی بر کشور های کمونیستی وکشور های که در آنجا دیکتاتوری ونظام های خانوادگی وقبیله ئی حاکم است در این است که درین جا مردم از حقوق وامتیازات مدنی مساوی برخوردار بوده ودر پیشکاه قانون هم خاضع هستند وتبعیض کمتر است
من از ملت سویدن تشکر میکنم که در برابر این فیصله دادگاه اروپائی موضعگیری کردند ومخالفت خود را با این قانون تبعیض آمیز ابراز داشتند
بامید آن روزیکه بشریت از طاعون خطرناک نازیسم وفاشیسم نجات حاصل کند همان طوریکه از سرطان مهلک کمونیزم نجات پیدا کرد
م- ع- عزیزی
ساعت 05:54
15-03-2017
--------------------
این گزارشی است که تار نمای فارسی زبانان سویدن نشر کرده اند
وعکسهای هم از تظاهرات بر ضد این قانون تبعیض آمیز به نشر سپرده اند
تظاهراتی در حمایت از حجاب
رای تاریخی دیوان دادگستری اروپا: کارفرمایان مجاز به ممنوع کردن حجاب در محل کار هستند
استکهلمیان - دیوان دادگستری اروپا در رایی تاریخی به حق کارفرمایان برای ممنوعیت پوشش حجاب و یا هرگونه نماد و علایم مذهبی، سیاسی و فلسفی رای داد.
این نخستین بار است که دیوان دادگستری اروپا حکمی درباره پوشش حجاب می دهد. رای دیوان دادگستری اروپا حرف آخر در رابطه با موضوعات قضائی در همه کشورهای اتحادیه اروپا بشمار می رود.
بر اساس این حکم منع پوشش نمی تواند تنها به صورت موردی باشد، اما در صورتی که جزو مقررات یک شرکت باشد، این امر باید از سوی کارمندان رعایت شود.
تظاهرانی در حمایت از رای دیوان دادگستری اروپا در سوئد. بر روی پلاکارد نوشته شده: به مسلمانان همان حقوقی را بدهید که آنها در کشورهای خود به مسیحیان می دهند
این حکم در ارتباط با پرونده دو کارمند زن در بلژیک و فرانسه در دیوان دادگستری اروپا مطرح شد که به دلیل عدم رعایت دستور کارفرماهایشان در منع استفاده از پوشش سر از کار اخراج شده بودند.
رای دیوان دادگستری اروپا تاثیر قابل لمسی در زندگی کاری در سوئد برجا خواهد گذاشت. رای این دادگاه عالی اروپا در سوئد قوت اجرایی دارد.
با اتکا به رای دیوان دادگستری اروپا از این پس شرکتها و موسسات سوئدی و اروپایی قادر خواهند بود قانونا با وضع مقررات داخلی در شرکت خود از استخدام زنانی که از نماد و علایم مذهبی و سیاسی استفاده می کنند ممانعت نمایند.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب