27-03-2017

محمد عزیز عزیزی

«علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد ؟! »
27-03-2017

محمد عزیز عزیزی

«علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد ؟! »


سر انجام بعد از خواب گران و طولانی ؛ سی وهشت  ساله که دشمن مهاجم بر دروازه های خانه کشور های خلیج دق الباب نمود بیدار شده وبفکر افتادند که چکار کنند ؟! 

سقوط نظام مستقر کشور عراق بزعامت صدام حسین وانهدام وویران ساختن مهد خلافت اسلامی بغداد وجدا سازی این کشورنیرومند و پهناور اسلامی از پیکرۀ امت اسلامی وعربی وتاسیس حکومت طایفی ومتعصب وخشن از نوع حکومت شاه اسماعیل صفوی در بغداد - وتصفیه های گسترده قومی ودینی ومذهبی در عراق و......که با حضور ارتش سی هزار نفری ونیروهای اطلاعاتی واستخباراتی ایران در عراق اداره میشود و......

تاسییس حزب الله بعنوان بزرگترین ارتش نظامی با نیروی بیش از پنجاه هزار نفر با اندیشه و طرز فکر طایفه ای ومذهبی و با ساختار دولت مستقل دیگری در پهلوی دولت اصلی لبنان ونفوذ برهمه دستگاه های دولتی (کابینه - پارلمان ونیروهای اطلاعاتی وتشکیل نظامی) و حتی ارتش لبنان و....برهبری وفرماندهی ایران در لبنان و....وسرازیر شدن سیل سلاح های کشنده ومرکبار و تشکیل ارتش شصت هزار نفری از ملیشه های متعصب غالی شیعی افراطی در سوریه وسهمگیری در تصفیه های قومی ومذهبی در کنار قصاب دمشق ( که عامل  قتل بیش از ششصد هزار نفر وآواره ساختن بیش ازیازده ملیون مردم سوریه شده است وتاسیس پل هوائی - زمینی ودریائی بین تهران ودمشق و ارسال صد ها هزار تن سلاح های پیشرفته ومواد لوژستیکی ومیلیاردها دالر پول نفتی وجا بجائی ارتش منظم ایران وسپاه پاسدارن ایران در سوریه و.......امریست انکار ناپذیر وعملیست آشکار .

واز جانبی مسلح ساختن حوثیهای در یمن وآغاز عملیات نظامی شان که از منطقه صعده ( منطقه محدود قبایلی شیعه نشین در کتار مرزهای سعودی ) شروع و بطرف دیگر شهر های یمن با قلع وقمع وتاراج وبربریت همراه بود سر انجام پایتخت یمن (صنعا ) بدست حوثیها سقوط کرد .بعد از سقوط صنعا بدست حوثیها و وگروگان کیری رئیس جمهور واعضای کابینه یمن ؛ خطوط هوائی ودریائی اکمالات نظامی بین تهران وصنعا وبنادر بحری یمن شروع شده وسلاحهای پیشرفته ومستشاران سیاسی ونظامی ایران یه یمن حضور یافتند تا حوثیها به خلای فکری ورهبری سیاسی ونظامی مواجه نشوند .

حوثیها اعلان کردند که اگر مخالفین سیاسی با ما در تشکیل حکومت یکجا نشوند ما به تنهائی حکومت میسازیم ومخالفین سیاسی هم بخواسته های حوثیها تن نداده وخواستار اخراج ملیشه های حوتی از مرکز صنعا شدند تا باب مذاکره را باز کنند 

حوثیها ادارات دولتی ومراکز پولیس وموضع نظامی را اشغال وبا همکاری با بقایای نظامی وسیاسی علی عبدالله صالح رئس جمهور مخلوع قبلی مواقف خود را در صنعا قوت بخشیدند 

وبه تنهائی  اعلان حکومت کردند هر چند با مخالفت عامه مردم صنعا و دیگر شهر های یمن مواجه شدند وعبدالرب منصور هادی را که در نزد شان گروگان بود وادار باستعفا نمودند وبه زور استعفا نامه اش اعلام کردند 

حوثیها فکر میکردند که با سقوط صنعا کشور در اختیار شان است وتمام پادگانهای نظامی را تاراج کرده وتمام شیعه های حوثی را مسلح ساخته وهر کسیکه در صنعا مخالفت میکرد با بر خورد نظامی با او مقابله میکردند 

وحتی چندین مرتبه بالای تظاهر کنندگان مخالف حوثیها تیر اندازی وافراد زیادی از پولیس ونیروهای مخالف را کشتند 

عبدالرب منصور که خود را از خطر اعدام انقلابی نجات داده بود بعد از دو سه هفته که تحت اقامت جبری ونظر بند بود شبانه از مرکز صنعا بطرف عدن فرار کرد ودر آنجا با مشتشاران سیاسی ونطامی خویش اعلان نمود که پای تخت یمن از صنعا به عدن انتقال کرده است وگفت که حوثیها اورا تهدید کرده بودند واستعفا نامه اش اعتبار ندارد 

سپس حوثیها همه احزاب موثر سیاسی وحتی حرکت اصلاح یمن را که معتدل ترین گروه اسلامی بود نیز تهدید کرده ویا آنها مقابله نظامی را شروع کردند واز همه طرف های سیاسی خواستند تا بر وفق خواست ومرام شان حکومت بسازند واشغال مراکز دولتی وگروگان گیری وقتل مخالفین ووابسستگان نظام یمن که تحت زعامت عبدالرب منصور قرارداشتند شدت بخشیدند .

وسپس حوثیها با بقایای نظامی وسیاسی رژیم علی عبدالله صالح به سوی دیگر شهر ها به پیشروی شروع کردند وبا قوه قهریه ونظامی با مردم برخورد کرده وبعضی مناطق دیگری را نیز گرفتند ودر بعضی مناطق با مقاومت مردم وهواداران حکومت عبدالرب منصور هادی مواجه شدند .

عبدالرب منصور با وزرای که از صنعا کریخته بودند ومستشاران نظامی وسیاسی خواستار جلسه سیاسی با همه طرفهای سیاسی در عدن شدند وحوثیها این پیشنهاد را رد نمودند واعلان کردند که عبدالرب منصور وحکومتش منتهی شده است 

درین ایام حکومت سعودی که اوضاع یمن را ترصد داشت در خواست جلسه مشترک کشور های خلیچ در ریاض را نمود تا همه طرف های سیاسی یمن حضور بهم رسانده وبرای بیرون رفت یمن چاره ای بیاندیشند 

حوثیها با اجلاس کشور های خلیج در ریاض مخالفت کرده وبا آرایش نظامی قوی که با افسران نظامی علی عبدالله صالح رئیس مخلو ع همراه بود ، بطرف عدن بحرکت افتادند تا به حکومت غبدالرب منصور خاتمه داده وعدن را نیز بگیرند وآغاز جنگ خونین در اطراف میدان هوائی عدن وپیشروی حوثیهای وابسته به ایران تا نزدیکی میدان هوائی عدن صورت گرفت و دروازه های ورودی کشور سعودی وکشور های دیگر عرب دق الباب شد !!!!

درین وقت بود که عبدالرب منصور بعنوان رئیس جمهور یمن از کشور های خلیج در خواست همکاری نظامی نمود واز جامعه جهانی خواست تا نگذارند حوثیها با قوت نظامی وملیشه ئی حکومت یمن را سقوط دهند .

هر چند قبل ازدرخواست کمک نظامی عبدالرب منصور از کشور های خلیج ؛ صحبت علی یونسی معاون رئیس جمهور ایران که گفته بود بغداد پای تخت ایران وساسانیان میباشد این زنگ خطر را بکشور های خلیج بصدا آورد 

وبعداً فرمانده بزرگ سپاه پاسداران ایران اعلان کرد که مادر چهار کشور بزرگ عربی ( عراق - سوری- لبنان ویمن) حضور فعال ونقش محوری داریم نیز زنگ خطر را بیش از پیش بصدا آورد 

وبعدا در منابر سیاسی ونظامی ایران وحتی از طریق منابر حوزه های دینی ومراج شیعه نیز از تحقق صدور انقلاب خمینی در کشور های منطقه وخاصتا کشور های عربی پیهم صحبت بعمل می أمد 

و دیری نپائید که یکی از تیوریسن های بزرگ سیاسی ایرانی بنام رحیم پور ازغدی اعلام کرد که ایران می بایست یک لشکر صد هزار نفری در کشور های خلیج بفرستد تا انقلاب اسلامی ایران را در آنجا پیاده کنندو از هواداران انقلاب خمینی حمایت نظامی نمایند .

حضور ارتش منظم تا دندان مسلح ایران در عراق وسوریه بفرماندهی جنرال قاسم سلیمانی وحضور مستشاارن نظامی ایران در لبنان ویمن وارسال سیل سلاح ومهمات وپول برای حوثیهای یمن سر انجام کشور های خلیج را از خواب گرانسنگ سی وپنج ساله بیدار کرد ودیروز با نشست عاجل وفوق العاده تصمیم گرفتند تا برای امنیت کشور های خلیج که مستقیما از طرف حوثیها و .......تهدید میشوند دست بکار شوند 

و کشور های خلیچ مانند سعودی - کویت - اردن - امارات - عمان - قطر - وحتی مصر وسودان  درین ائتلاف اشتراک نموده و ضربات هوائی را بر مواضع حوثیها وارد کردند .در اوایل فکر می شد که این ائتلاف عربی خواهد توانست کار حوثیها وطرفدارن علی عبدالله صالح را در ظرف چند هفته وچند ماه یکطرف کند ؛ اما معلوم شد که قوای ائتلاف عربی نتوانست کنترل درستی بر ترانسپرت دریائی ارسال سلاح ایران به یمن جلو گیری کند زیرا کنترل باب المندب وسایر بنادر دریائی یمن از دست قوای ائتلاف خراج  بوده ودر آن ساحات بحری قوای دریائی امریکا و سایر کشور ها حضور دارند

هر چند تا حال ده ها کشتی حامل سلاح ایرانی که برای حوثیها انتقال داده می شد توقیف شده است ولی حوثیها با مستشاران ایرانی ونیروهای حزب الله لبنان با سلاح وامکانان نظامی بیشتر هنوز در صحنه های بزرگ نظامی حضور دارند وائتلاف  عربی نتوانست کا ر را یکطرف کند 

اگر بعمق استراتژیک جنگ یمن متوجه شویم این جنک مانند جنگ عراق وسوریه ولبنان است که درورای آن دستهای خون آلد استعمار بین المللی دخیل میباشد 

همان طوریکه دنیای غرب وروسیه بحمایت بشار اسد شتافتند واز سقوط آن جلو گیری کردند ، حالا غربیها نمیخواهند تا حوثیها از تسلط بر یمن کنار زده شوند بلکه باید این جنگ همان طوریکه عراق وسوریه را بویرانه تبدیل کرد این کشور باید کاملا ویران شود .

واین سناریو  از همان روز اول اشغال عراق واعدام صدام حسین در روز اول عید قربان توسط نیروهای وابسته بایران صفوی وتاسیس حکومت فرقه ئی ومتعصب  شیعی  وتصفیه مذهبی وقومی ذریعه این نظام طرح ریزی شده بود وآهسته آهسته در سوریه ویمن نیز پیاده شده است .

حالا چه باید کرد زیرا خود کرده را تدبیری نیست زیرا بعد از سقوط حکومت علی عبدالله صالح و قبل ازکودتای حوثیها بر علیه حکومت ائتلافی عبدالرب منصور سکولاریستهای  کشور سعودی که در دوران ملک عبدالله  قدرت زیاد داشتند برای جلوگیری از بقدرت رسیدت جمعیت اصلاح یمن که یک جنبش سنی  با گرایشهای اخوان  بود ، تلاش کردند تا حوثیهارا که رقیب سیاسی ومذهبی جمعیت اصلاح بود کمک مالی وتسلیحاتی نموده وبالوسیله حوثیها این جمعیت را تضعیف کرده واز میدان رقابتهای انتخاباتی دورسازند ویا نقش آنهارا  کمرنگ کنند  ،غافل ازینکه متوجه شوند که کمک کردن به  دشمن آشتی ناپذیر فکری واندیشه ئی ، برای تضعیف یک جریان اسلامی اعتدال گرا که هیچوقتی با کشور های اسلامی وحتی سران کشور های اسلامی قصد مقابله نداشتند ، نه امر شرعی است ونه مصلحت سیاسی 

این موضعگیری سعودی در دوران ملک عبدالله در برابر جمعیت اصلاح یمن در بدایت امر ، برخواسته ازنتئج  پیروزی حزب اسلام گرا نهضة در تونس برهبری  استاد راشدالغنوشی وپیروزی اخوان المسلمین در انتخابات آزاد مصر بود 

حکومت صهیونیستی و مدافعان غربی آن ، کشور سعودیها وسایر بلاد عربی را از خطر سقوط نظامهای عربی هشدار داده بودند وکشورهای عربی مانند امارات وسعودی را تحریک کردند تا در مقابل جنبش های اسلامی که گرایش اخوانی کری دارند بایستند

وهمان بود که اسرائیل وهم پیمانان غربی وبعضی از سران بلاد عربی طرح کودتابر علیه حکومت منتخب مصر را ریختند وحکومت منتخب دوکتور مرسی را سرنگون ووزیر دفاع حکومت مرس یرا بعنوان رئیس حکومت کودتا بقدرت رساندند وبیش از دوازده میلیارددالر یک دفعه ئی برایش کمک کردند وحکومت کودتا از بیش از هفتهاز نفر را در چند روز قتل عام نموده وبیش از شصت هزار نفر از افرادکابینه - پارلمان - وسران حکومت دوکتور مرسی وتمام سران اخوان المسلمین را بزندان انداخته ودر ظرف سه دقیقه حکم اعدام بیش از سه هزار نفر را نیز صادر کردند 

وسپس در تونس نیز بالای حکومت حزب نهضه چنان فشار وارد کردند تا حکومت را به سکولاریستها تحویل بدهند وخود را از سرنوشت اخوان نجات دهند 

بعداز فوت ملک عبدالله ، وموضعگیریهای جنرال سی سی بر ضد حکومت سعودی وحمایت سی سی از بشار اسد وموضوع جنگ یمن ، حکومت سعودی را از خواب گرانسنگ بیدار کرده است 

هر چند دیر است ونمیتوان انتظار معجزه را داشت ، لیکن باز هم زمامداارن حکومت سعودی پی بردند که در بازی استعماربین المللی در شرق میانه از سقوط عراق - وجلوگیری از پیروزی انقلاب ملت سوریه وحمایت از حوثیها وتضعیف جمعیت اصلاح یمن چه تاوان سنگینی پرداخته اند 

ودر نهایت این ضرب المثل علمی را به ذهن هر کسی همیشه تداعی میکند که :

« علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد»

والله غالب علی امره 

پایان 

**************

م- ع- عزیزی

یا حق

  26-03-2017 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب