15-04-2017

رسول پویان

دیو استعمار
15-04-2017

رسول پویان

دیو استعمار

جـنــگ میـهـــن فـتــنــۀ آلـــودۀ دوران بود
مـــــردم مـا پـایمـال چکـمــۀ غــــولان بود

نیـست پـایـانی به ایـن جنجـال خـونین وطن
تا رقـابـت هـای خـون آلـوده در جریان بود

کشور ما مرکـز آزمون جنگ افزار هاست
بمـب مـادر راه حـل جـنـگ بی پـایـان بود؟

چوب چوپان را بدست گرگ وحشی داده اند
گـرگ با روبـاه پــرنـیـرنگ هــم پیمـان بود

جنگل از دیو ودد خونخوار مملو گشته است
دور محــو آدمـیـت؛ وحــشــت حـیــوان بود

در کف دل گـر چــراغ معرفت گل می شود
جهــل و تـاریـکی امیــر خـطــۀ ویـران بود

سـرنـوشـت ما بـه دســت مـافـیا افتاده است
عهـد دزدی و فـســاد و غــارت وجـدان بود

مردم بیچاره یک سو زور و زر سوی دیگر
روبه رو مشت و درفش و کله و سـندان بود

کار و بار فاضل و اهل هنر بی رونـق است
خویش خواری قوم پرستی دروطن چالان بود

حـالــت خـر تـا خـری آورده انــد در مملکـت
ســـاربـانـان پـادشـــاه و پـادشـــه دربـان بود

می کـشند افـرشتگان را در خیابان و سـرک
تا که افـراط و سـتم پیـوسـتـه بـا شـیطان بود

خـنـدۀ اهـریمـن از خـون دل خلـق خـداسـت
عـالـمی در سـوگ خلـق بی گنه گـریـان بود

جامـه گرچـه می کند هـردم بدل خصم وطن
با هزاران رنگ و نیرنگ ودغل عریان بود

حـاصـل تاریـخ مـا را دیـو اسـتـعمار خـورد
بـاغ و گلـزار وطـن پـایمـال خـارسـتـان بود

تا که پاکستان صادر می کند جنگ و ترور
مـــردم مظـلــوم مــا در تـابــۀ ســوزان بود


14/4/2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب