مجلات و کتب

فضل الحق ملكزاده

21-04-2017
هموطن


اين  سروده  را در روز  حمله وحشيانه ترورستان كه در شفاخانه چهار صدبستر اردو صورت گرفته بود سروده بودم كه يكتعداد هموطنان شريف ما جان هاى شرين خود را در بستر مريضى  از دست دادند. در اخير سروده از كلمه كشكى نام برده شده كه هدف  ازپيره دار ميباشد.

 

هموطن

نوشتن دیدگاه