24-04-2017

محمد عزیز عزیزی

روضه خوان ؟!
24-04-2017

محمد عزیز عزیزی

روضه خوان ؟!

کارهرشیطان نماید روضه خوان 
غــارت ایمــان نماید روضه خوان

با دروغ وخـــــدعه ومکــــر فریب
خلق را حیران نمــاید روضه خوان

بر بنــای فکــر استحمار، خویش 
ساده را حیوان نماید روضه خوان

بر همـــه گفتار بی بنیاد خـود 
نسبت قرآن نماید روضه خوان

با روایتهـــای جعلــــی ودروغ 
خلق را گریان نماید روضه خوان

همچــو دلقــک با فکاهی گفـتنش 
جمع را خندان نماید روضه خوان

خلـــق را چــون گـــوسفندان داند او 
خویش را چوپان نماید روضه خوان

گــــوسفنــد وومرغ ویا هــم بره را 
هر شبی بریان نمــاید روضه خوان

پول خمــــس وپول عقــــد صیغه را 
خرج دسترخوان نماید روضه خوان

راه دوزخ بر عــوام النـاس را 
ساده وآسان نماید روضه خوان

خانـــۀ دین وخــرد را از همــــه 
با سخن ویران نماید روضه خوان

ای « عزیزی» از خطابت دائما 
ناله وافغـان نماید روضه خـــوان 


پایان
------------------------
روز پنچ شنبه ساعت 07:35
20
اپریل سال 2017 میلادی

 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب