24-04-2017

محمد سرور انوری غوری

گرفتن سوغات یا تحفه:
24-04-2017

محمد سرور انوری غوری

گرفتن سوغات یا تحفه:


درماده 254 قانون جزای افغانستان چنین تذکربعمل امده است :
هرموظف خدمات عامه که به مقصد اجرا یا امتناع ویا اخلال وظیفه ای که به آن مکلف میباشد به اسم خود ویا شخص دیگری پول نقد , مال یا منفعت را طلب نماید یا ازشخص وعده آنرا بگیرد ویا بخششی را قبول نماید رشوت شمرده میشود .
بدبختانه این پدیده به یک فرهنگ درکشورما تبدیل گردیده است , اگرهدف یا مطلب درمیان نباشد ممکن تحفه هم درمیان نباشد .

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب