25-04-2017

محمد سرور انوری غوری

رشد و توسعه متوازن :-
25-04-2017

محمد سرور انوری غوری

رشد و توسعه متوازن :-


 رشد وتوسعه متوازن مناسبات سیاسی ، اقتصادی ، کلتوری و فرهنگی جامعه یکی از شاخص های دیگر مولفه منافع ملی کشور میباشد . عدم رشد متوازن دریکی از بخش های فوق میتواند جامعه رابی ثبات ومنافع ملی را خدشه دار سازد .مولفات فوق ایجاب توضحیح بیشتری را دارند و دراینجا صرف به تعریف خلص و موجز آنها بسنده شده است. قسمیکه دربالا تذکر دادیم منافع ملی در هر کشور تعریف بخصوص خویشرا می یابد وهر اقدامی که در راستای منافع علیای کشور صورت بگیرد ، منافع ملی است  . دراینجا دو مثال را درنظر میگیریم . ههر کشور از خود منافع ملی دارد ،همچنان درصورتیکه  زمین های بکروبایر صفحات شمال و جنوب غرب کشور از آب ها دریای آمو و هریرود  زراعتی گردد واز ریختن بیجای آب در کشورهای همسایه جلوگیری صورت گیرد ، این اقدام نیز در راستای منافع ملی کشور میباشد . پس ابعاد وسیع منافع ملی را میتوان به صورت گسترده درکشورها رد یابی و تشخیص نمود .احزاب سیاسی ملی نیز درجهت  منافع ملی مسئولیت داشته و میتوانند نقش موثر در زمینه ادا نمایند.  احزاب سیاسی ملی برعلاوه اینکه در روشن ساختن اذهان مردم غرض  منافع علیای کشور مسئولیت دارند ،میتوانند که از طریق مبارزات پارلمانی ، سازماندهی تظاهرات مسالمت آمیز، نقد عملکرد های حکومت که در مخالفت با منافع چه امروز انسان ها را با خواست گاههای قومی ونژادی مختلف، زبان های گوناگون، مذاهب ونظام های اعتقادی متفاوت وعلایق وسلایق سیاسی جداگانه باهم برادر وهم سرنوشت وگاهی هم سرشت می سازد منافع ملی است. بحث روی این موضوع برای تمامی ملت ها وهویت های سیاسی در قالب یک مرز مشترک ضروریست، مخصوصاً برای ملت هایی که از چندین گروه قومی، مذهبی زبانی وفرهنگی تشکیل شده اند.زیرا تا زمانیکه  یک فرد از افراد اقوام تشکیل دهنده یک ملت متقاعد نشوند که دارای سرنوشت ومصالح مشترک هستند هیچ موقع نفع همگانی ومشترک همدیگر را تعقیب واحترام نمی نمایند ملی قرار داشته باشد. این بود نکاتی چند که بصورت مختصر در رابطه به منافع ملی ارایه گردید.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب