27-04-2017

محمد عزیز عزیزی

بمناسبت روز نکبت بار کودتای هفت ثور سال 1357
27-04-2017

محمد عزیز عزیزی

بمناسبت روز نکبت بار کودتای هفت ثور سال 1357


بمناسبت روز نکبت بار کودتای هفت ثور سال 1357

شام تاریک وطن از کــودتای هفت ثور

قتــل عام مرد وزن از کودتای هفت ثور

مشت افرادی که از علم وفراست دوربود
گشت حاکـم آن زمن از کــــودتای هفت ثور

مردم ماخون دل آنروز،ومزدوران روس
مـی نمودندی اتن از کـــودتای هفــت ثور

جای بلبل در فضای کشورو دشت ودمن
حملـــۀ زاغ وزغن از کودتای هفت ثـــور

کوچ کردند بلبلان ازدست صیادان وحش
ازهمــه باغ و چمن از کودتای هفت ثور

ملت ما دیده است باچشم خونبار خودش
غصه ورنج ومهــن از کودتای هفت ثور

خونهای بیگناهان ریختند در هــر طرف
سرخ رنگ دشت ودمن ازکودتای هفت ثور

از کثافت کارییِ این دستۀ کفتـارهــار
هر کجا گنَـد وعفن از کودتای هفت ثور

آنچه در پلچرخی وزندانها خلقی نمــود
داغ ننگی بردمن از کودتای هفـــت ثور

وعدۀ نان ولباس وخانه دادند درعوض
مرمی وقبر وکفن از کودتای هفــت ثور

ای «عزیزی»! کی توانی قصۀ آنروز را

جملـه آری بردهـــن از کودتای هفت ثور


پایان
----------------
محمـد عزیز( عزیزی)
روزچهارشنبه ساعت 18:44
برابر به ششم ثور سال 1396 هجری شمسی
مطابق به : 26 اپریل سال 2017 میلادی

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب