04-05-2017

محمد سرور انوری غوری

امنیت اجتماعی:
04-05-2017

محمد سرور انوری غوری

امنیت اجتماعی:


عبارت ازمصونیت اجتماعی یک ملت میباشد.تامین عدالت اجتماعی ،حاکمیت قانون یکسان بالای همه،تقسیم عادلانه نعمات مادی،تحکیم وحدت ملی ،داشتن رفاه وسعادت برای تمام مردم جامعه ،امنیت اجتماعی راتامین مینماید .
 برعکس  بی عدالتی ،عدم تطبق قانون ،عدم یکپارچگی مردم ، بیکاری، فقر،بی سوادی وغیره جامعه رابه طرف فساد اجتماعی مانند بداخلاقی، دزدی، قتل،رهزنی، احتتاف ،کشمکشها، اشوب وغیره میکشاند. وبالاخره این مولفه ها سبب نا امنی ملی میگردد.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب