04-05-2017

محمد عزیز عزیزی

استغاثه ملت مظلوم وتنهای سوریه بدرگاه خداوند
04-05-2017

محمد عزیز عزیزی

استغاثه ملت مظلوم وتنهای سوریه بدرگاه خداوند

ای خدای عزیز وای غفار !
خالـق آسمان ولیل ونهــــار
 
حافظ نظم چرخ افلاکی
کنترولــــر کنبــــد دوار

توقدیمـــی وکائــنـــآت حادث
از عدم کرده ای جهان اظهار

در امور جهـــان وسلطنتت
نیست دیگر کسی ترا همکار
 
توئی تنها به عالـــم هستی
خالق ورازق همـــه جاندار

عالِــــم کان ومایکون باشی
واقف از رمزمخفی واسرار
 
یا الهی ! به آستان خودت
آمدم ، با دلی شکسته وزار
 
بشنو ! از بنــــدۀ گنهکارت
از من دل شکسته این گفتار
 
طفلکان عزیز کشــور شــام
می شوند تکه تکه یا لت وپار
 
هست آنجــــا درندۀ وحشی
او بنــام اســـد ولی کفتــــار
 
گر چه کفتار سیر شد هر گز
او نگردد به پشت صید وشکار
 
لیک این گرگ گرسنه دائم
هــار باشد وسخت آدمخـــوار
 
همرکابان این خوک وجشی
اهل کفر ونفـــاق ویا اشـــرار
 
با ســـــلاح سبک ویا سنگین
می کشند خلق را بگوش وکنار


بمب های کشنـــدۀ زهـری
ریختد هرکجا به شهرودیار

هر طرف کشته هـــا بسی بینی
مرد وزن ، طفل وپیرزار ونزار

اسد این خونخوار وحشی قرن
این جنایت نمود ، اوشصت بار
 
بیش ششصد هزار مردم شام
قتل عام گشته ازصغار وکبار

جای آب هرطرف بکشور شام
سیل خون است روان در انهار
 
ای خدا! خلق شام مظلوم است
نشنود کس صدای شان زینهار
 
مــادران زیاد با اطفــال
خفـه گشتند بزیرهر آوار

نه پناه گا، نه آب ونانی است
نه دوای برای هـــــر بیمـــار
ای خـــدا! سوریه تباه شـــــده
شهر هایش همه شده همـــوار
 
نیست وجــدان زنده در عالم ؟
یا نباشد کسی به کس غمخوار؟
 
یا که انسانیت شــــده مفقـود؟
یا که پا مانده است بسوی فرار

یا الهی !نظر به کشور شــام
بنمــا ذات ذوالجلال !یک بار

طاقتم طاق گشته است اکنون
هیچ برتن نمانده صبر وقــرار

یا الهی !یک از صفات خودت
تو به قــــرآن گفته ای، قهـــار
 
قهــر خود را نشان بده یارب!  
بهر پوتین وسید علی وبشــــار
 
بشکن این مثلـــــث شیطــــان
این طلسمات ساخت استعمـار
پاک ساز سرزمین سوریه را
از جنــایات داعش و اشرار

بعد درسرزمین شام «عزیز»
پرچم حــق به اهـتــزار در آر


پایان
م ع - عزیزی
روز سه شنبه - ساعت 08:12
02 -05 -2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب