07-05-2017

محمد سرور انوری غوری

انواع دیپلماسی وروابط بین الملل:
07-05-2017

محمد سرور انوری غوری

انواع دیپلماسی وروابط بین الملل:


- دیپلماسی سنتی.
- دیپلماسی بین دو جنگ جهانی.
- دیپلماسی جنگ سرد.
- دیپلماسی نوین.
شما بهترمیدانید که هرکدام ازدیپلماسی های فوق الذکرمفاهیم خاص خودش را دارا میباشد. صرف اشارتآ شما را بفکردنیایی سیاست بُردم.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب