08-05-2017

گل رحمان فراز

جان کلام گلبدین حکمتیار
08-05-2017

گل رحمان فراز

جان کلام گلبدین حکمتیار


جان کلام گلبدین حکمتیار


- حکومت ائتلافی در افغانستان نتیجه نمی دهد.
- با حکومت پارلمانی در افغانستان موافق نستیم.
- با همکاری با حکومت این روند را قبول کردیم.
- ما هیچ چیزی از حکومت نمی خواهیم.
- قربانیان جنگ در افغانستان فقط افغانها هستند.
- حکومت زور را قبول ندارم.
- مخالفان باید به جنگ در افغانستان خاتمه دهند.
- طالبان برادران ماست اما در میان آنها خوب و بد وجود دارد.
- من به طالبان برادر خطاب میکنم.
- ما باید به عوامل بودن نیروهای خارجی در افغانستان پایان دهیم.
- به جنگ پایان می دهیم به نیروهای خارجی نیاز نیست.
- از ایران و پاکستان می خواهم که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند.
- ما نظامی می خواهیم که در آن تمام اقوام افغانستان حضور داشته باشد.
- نیروهای خرجی با هراس افگنی در جنگ افغانستان پیروز نمی شود.
- مردم افغانستان می توانند درین کشور صلح را تأمین کنند.
- فاصله از بین ملت و دولت برداشته شود.
- رسانه ها برای خود آزادی بیان را می خواهد اما برای ما هم بخواهد.
- برای تأمین عدالت به یک حکومت قوی نیاز داریم.
- به او کسی لعنت شود که به روی کسی تیزاب می پاشد.
- رسانه ها نباید دروغ بگویند.
- ما به آزادی بیان باور داریم.
- ما باید به وضعیت کنونی نقطه پایان بگذاریم.
- حزب اسلامی آماده است که با حکومت همکاری کند.
- خواهش شریک شدن به حکومت را ندارم.
- نظام کنونی را قبول دارم و سقوط این حکومت را نمی خواهم.

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب