مجلات و کتب

شایق الله دلدار اندرابی

17-05-2017
قربان تو مادر
قربان تو مادر
ای من به فدایــــــــــــــی تو قربان تو مادر
قربان تو الفــــــــــــــــــط احسان تو مادر
شب ها سری گهـــــــواره من زار نشستی
ای من صدقه شـب خواب پریشان تو مادر
مادرم تو نــبودی به من  این حال کجا بود
من زنده هم از جـــــــان تو جانان تو مادر
مادرم تو بگـــــــــو خاک قدم هایت ببوسم
تا رازی شــــــــود از من دل جان تو مادر
رنجور به خدمتـــــت نرسیده ام تو ببخشی
شایق یک عمر شده دسـت گریبان تو مادر
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی
 

نوشتن دیدگاه