28-05-2017

جام غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و افراد مستحق در ولایت غور
28-05-2017

جام غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و افراد مستحق در ولایت غور

موسسه خیریه جام غور به سلسله کمک های قبلی اش برای موسسات، نهاد ها و افراد مستحق، این بار نیز به مقدار 1052 قلم جنس، از قبیل لوازم برای شفاخانه، مکاتب، معلولین و معیوبین، شاگردان مکاتب، محصلین پوهنتون ها....، را به همکاری موسسه ریبلد آید مقیم دنمارک، به نهاد های مستحق، درخواست کننده و افراد که مستحق دانسته شده، توزیع نمود.
گفتنی است حمیدالله ژواک، رئیس موسسه خیریه جام غور به همکاری داکتر مجید رسولی و داکتر محمد ناصر علم دیگر اعضای موسسه خیریه جام غور، همه تلاش شانرا انجام دادند تا کمک ها بدست نهاد ها و افراد مستحق برسد.
در ذیل میتوانید تصاویر گوشه ای از این نوبت توزیع لوازم طبی، مکتب، معلولین و شاگردان و محصلین را ببینید.


گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

گزارش تصویری گوشه از مساعدت های موسسه خیریه جام غور به نهاد ها و مستحقین ولایت غور

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب