14-06-2017

محمد اسحاق ثنا

اندوه کابل
14-06-2017

محمد اسحاق ثنا

اندوه کابلکابل زیبای من قد رسایت خم مباد 
بیش از این اندوه نصیبت یا که هم ماتم مباد 

جسم نازت را رسد زخمی گر از خصم پلید 
جز دوای همدلی یارب ترا مرحم مباد 

آن که بندد سینه ای مرد عدالت خواه به تیر
یا رب این نا مرد هرگز فارغ از ماتم مباد

هر که آدم میکشد نفرین و لعنت را سزاست
قدر انسان چون نداند نام او آدم مباد 

کابلم شهر سترک و شهر جنت آشیان 
در سپهر آرزو ها افتخارت کم مباد 

ای جوانان متحد گردید و هم پیمان شوید 
کاخ ظالم تا شود ویران و مستحکم مباد 


محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
سه شنبه ۱۳/۰۶/۲۰۱۷

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب