28-06-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

قتل عام هزاره ها بوسیله امیر عبدالرحمان
28-06-2017

دکـتـر بصـیر کامجو

قتل عام هزاره ها بوسیله امیر عبدالرحمانمردم هزاره که آمیزۀ  از نژاد مغول و تاجیکان محلی کوهستان بامیان وغورمی باشند ویکی از ملیت های پر افتخار سرزمین خراسان بزرگ محسوب می شوند. 
از دید موقعیت اقتصادی ونظام اجتماعی شان ، از صد ها سال بدینسومکان مشخص داشته و خانه بدوش نبوده اند بلکه  قایم
  برزمین می باشند .ادامه مطلب در اینجا


 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب