23-07-2017

محمد عزیز عزیزی

خطاب به درندگان دوپای صهیونیزم
23-07-2017

محمد عزیز عزیزی

خطاب به درندگان دوپای صهیونیزم


ای دشمــــنان نسل بشر ننگ برشما
ای مایه های ظلم وشرر ننگ برشما
 
ای دور از کـرامت انسان واز شرف
ای وحشیان کـوه وکمــر ننگ برشمـا
 
از اُنس دور بوده واهلـی نگشتــه اید
 از آدمی  کنیــد حذر، ننگ بر شما
 
اندر جهان به نخوت تان هیچکس ندید
باشید اساس فتنه وشر ننگ بر شمـــا
 
تهـدید تان به نوع بشر هست آشکار
دنیا زدست تان بخطـر ننگ برشما

 آهن به سینه های شما جای قلب ویا..  
 نیستیذ زنوع جمله  بشر ننگ برشمـا
 
این قتل طفلکان وجوانان ویا زنان
بر قلب تان نکرد اثر ننگ بر شما
 
از ظلم تان آدم وحیــــــوان امان نداشت
دشمن به باغ نخل وشجر ننگ بر شمـا
 
بر هر درخت خرما وزیتــون پر ثمر
چون اره های تیز وتبر ننگ بر شما
 
خواهم که کاخ ظلم شمارا خدای پاک
ویران کند وزیر وزبر ننگ بر شمـا
 
این وعــــدۀ خدا است فنا وزوال ظلم 
از قدس ویا مکان دگـــر ننگ بر شما
 
خورشید تابنک درخشد ببـــام قـــدس
با شعشه های فتح وظفر ننگ بر شما
 
دائم دعا کند « عزیزی» به صبح وشام
تا نیم شب بوقت سحر ننگ بر شمـــــا

پایان
**************
م - ع - عزیزی
روز جمعـــه ـ ساعت 20:49
21-07-2017

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب