31-07-2017

گل رحمان فراز

نکاتِ درخورِ توجه در پذیرایی عبدالله عبدالله!
31-07-2017

گل رحمان فراز

نکاتِ درخورِ توجه در پذیرایی عبدالله عبدالله!قرار معلومات، دوکتور عبدالله عبدالله - رئیسِِ اجراییه حکومت وحدت ملی فردا قرار است تا طی یک سفر رسمی به ولایت غور تشریف بیاورد

نکاتِ درخورِ توجه:
-
دوکتور عبدالله عبدالله را بخاطر عدم صلاحیت در مسئوليت ریاست اجراییه اش بیشتر به ناکارایی محکوم نکنید برای اینکه کرسی اش غیر مشروع، خلاف قانون، سمبولیک و نمایشی ایجاد شده است و اندک ترین صلاحیت در استخدام، تقرر، منفکی و تبدیلی ندارد.
-
شخصیت دوکتور عبدالله را به پاس کرسی که از طرف رای مردم در حکومت وحدت ملی اخذ کرده است و تقریباً زعیم کشور محسوب می شود باید احترام کرد.
-
از اینکه نیاز دیدند تا دیداری از ولایتی داشته باشند که اکثریت رای اش را در دوران انتخابات، رای این ملت شکل می داد، کنایتا تشکری باید کرد.
-
سخنرانان باید کسانی موظف شوند که همه مشکلات مردم و ولایت را بتوانند پیشکش اش دارند.
-
سخنرانان نباید کسانی باشند که سراسر مداحی نمایند
-
از والی غور خواسته شود تا همانند سخنرانی قبل اش با حضور سه وزیر قبلی، کلیه مشکلات را مردانه وار پیشکش رئیس اجراییه و تیم همراه اش نماید.
-
از وعده های دوران انتخابات اش به خوبی و خوشی یادآوری صورت گیرد.
-
از وی خواسته شود تا پیام مردم را مبنی بر وعده های شش ماهه رئیس جمهور غنی (اما بدون عمل) به سمع جناب رئیس جمهور برساند.
-
با شعار از وی خواسته شود تا آمدن اش را به چند وعده خیر مقدم بگوید
-
از وی بصورت غیر مستقیم علل خنثی سازی عملیات تصفیوی شمال فیروزکوه پرسیده شود.
-
شعار های بلند زده شده باید بعد از خوش آمدید گویی، همه انعکاس دهنده وعده های جناب شان باشد.
-
تلقین گردد که مردم غور از ابراز شجاعت، مردانگی و مجاهدت شان از زبان دیگران خسته شده اند و سراسر به فکر وعده های اند که عمل در آن باشد.
-
از مشاوران ستون پنجم اش یادآوری صورت گیرد.
-
از وزیران همراه رئیس اجراییه، وعده های انجام کار های بنیادی گرفته شود.
-
بخوبی پذیرایی و به درستی رخصت گردند.
-
گرچند از مهمان نوازی همه سران حکومت سوء استفاده می کنند اما پیش آمد نیک کدام ضرری را در پی نخواهد داشت.

با مهر
گل رحمان فراز

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب