03-08-2017

رسول پویان

در سوگ هرات
03-08-2017

رسول پویان

در سوگ هراتهریوا غرق خون گردیده امروز
دل از سینه برون گردیده امروز

نشـسته بر پلاس غـم زن و مرد
ستم از حد فزون گردیده امروز


2/8/2017
 رسول پویان

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب