07-08-2017

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دگروال نورالدین شریفی به قتل رسید
07-08-2017

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

دگروال نورالدین شریفی به قتل رسیددگروال نورالدین شریفی که مصروف انجام ماموریت بود، احوالی عصر دیروز از طرف دو تن سایکل سوار ناشناخته شده در جوار مسجد جامعه احمد شاه مسعود در شهر فیروزکوه به ضرب شلیک گلوله به قتل رسید. در پیوند به این قضیه تا هنوز کسی باز داشت نگردیده، قضیه زیر پیرگرد و تلاش جدی پولیس قوماندانی امنیه و پولیس ویژه در شهر فیروزکوه قرار دارد، امید می‌رود عاملین شناسایی و گرفتار گردد. 

نوشتن دیدگاه

مجلات و کتب